10 مرداد، قرعهکشي ليگ برتر هندبال برگزار ميشود

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

جلســه قرعهكشــي ليگ برتر هندبال سهشــنبه ۰۱ مرداد ماه برگزار ميشــود. جلســه قرعهكشــي ســي امين دوره ليگ برتر مردان با حضور نماينــدگان باشــگاههاي حاضر در ليگ يعني نفت و گاز گچســاران، فوالد مباركه ســپاهان، كبير موتوركازرون، بيتا سبزوار، هپكو اراك، صنعت مس كرمان، نيروي زميني تهران، پتروشــيمي مارون و لوله و پروفيل كيهان يزد سهشنبه در محل فدراسيون هندبال برگزار ميشود.

حضور نماينده باشــگاهها در قرعهكشــي الزامي است و همچنين عدم ارســال فيش واريزي وروديه مسابقات تا امروز (۷ مردادماه) به فدراسيون به منزله انصراف از شركت در مسابقات است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.