از شكست طلسم ژاپني تا مبارزه بدون مربی

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

كاراتهكاهاي ايران با كســب يك مدال طال و 4 نقره در مكان سوم رقابتهاي كاراته بازيهاي جهاني لهستان قرار گرفتند.

رقابتهاي كاراتــه در جريان بازيهاي جهاني لهســتان برگزار شد و تيم ملي كاراته ايران با كســب يك مدال طال توسط ذبيحا... پورشــيب و 4 نشــان نقره در رده سوم دنيا جاخوش كــرد و اين پيغــام را از بازيهاي جهاني دريافت كرد كه شــرايط خوبي براي المپيك پيش رو دارد البته مشــروط بر اينكه تالش شــود تا نقرههاي اين رويداد به طالي المپيك تبديل شود. بعد از نقره مهدي زاده، در روز دوم تيــم ايران 4 نماينده داشــت كه نتيجــه آن يــك طال و 3 نقره بــود. در وزن 48-كيلوگرم ذبيحا... پورشيب ديگر نماينده كشــورمان در اولين پيكار مقابــل گوگيتا از گرجســتان 3 بر صفر پيروز شــد. گوگيتا در سال 2014 قهرمان جهان شده و شش سال پيشترش هم سوم جهان شده بود. پورشيب در مبــارزه دوم اوگور آكتاش از تركيه را يك بر صفر از پيش رو برداشــت. سومين مبارزه پورشــيب مقابل كوين پوگنــون از نيوزيلند بود كه موفق شــد 2 بر صفــر حريفش را از پيش رو بردارد و بهعنوان ســرگروه به مرحله نيمهنهايي صعود كند. در نهايت پورشــيب با برد 2 بر يك برابر آراگا، قهرمان جهان از ژاپن، كاراته ايران را صاحب نشان طالي بازيهاي جهاني كرد. اين نخســتين پيروزي پورشيب برابر اين حريف صاحبنام جهان اســت. پيش از اين، او هفت بار با اين حريف رو در رو شده بود كه در تمامي مبارزات آراگا پيروز ميدان بود اما اين بار طلســم اين كاراتهكای ژاپني شكسته شد.

ديگر نماينده ايران علياصغر آســيابري بــود كــه در وزن 57-كيلوگــرم در مرحله مقدماتــي ابتدا مقابــل جوجــي وارمالوا از فيجــي با نتيجه 8 بر صفر به برتري رســيد. ســپس با نتيجه 3 بر صفر هرنانيت وريسيمو از برزيــل را برد. او در مبارزه ســوم هم عمر عبدالرحمان مصري را 2 بر صفر مغلوب كرد و به نيمهنهايــي رفت تــا رودرروي توماس اســكات، نفر اول ردهبندي جهان بايســتد. بــرد 9 بر صفر او پيــش از اتمام وقت قانوني برابر اسكات آمريكايي بسيار حايز اهميت بود. نكته جالب مبارزههاي او اين بود كه آسيابري در 4 مبارزه پيــش از فينال حتي يك امتياز هم بــه حريفانش نداد اما در فينال شــرايط طور ديگري پيش رفت. او مقابل استانيسالو هورونا اوكراينــي نايب قهرمان اروپا با نتيجه 4 بر 2 شكســت خورد و به نشان نقره رسيد. در وزن 86+كيلوگرم حميده عباســعلي تنها نماينــده بخش بانوان در مبــارزه اول مقابل دومينيكا تاتاروا از اسلواكي با نتيجه 2 بر يك پيروز شد. در مبارزه دوم عباسعلي 4 بر صفر ايزابال رودريگز از برزيل را شكســت داد كه با اين 2 برد عباســعلي بهعنــوان نفر اول گروه خود به دور نهايي صعود كرد. عباسعلي، پس از تســاوي صفر بر صفر برابر آيومي، قهرمان جهــان در ســال 2016 در هانتــي و با راي داوران نتيجه را واگذار كرد تا بدون شكســت نايب قهرمان بازيهاي جهاني شود.

ســجاد گنج زاده كاراتــهكای وزن +84 كيلوگــرم نيز نماينده آخر ايران بود كه پس از آنكه در مصاف با كاگاوا از ژاپن در تساوي 4 بر 4 در قانون سنشــو شكست را پذيرا شد، ابتدا بر حريف شــيليايي غلبه كرد و ســپس از سد جاناتان هورنه آلماني گذشت. اوج كار سجاد در مسابقه نيمهنهايي برابر اشرف اوچن ازمراكش بود؛ جايي كه توانست 3 به 2 پيروز شود.

او براي بار دوم در اين دوره از بازيهاي جهاني در فينال مقابــل كاگاوا قرار گرفت و با شكســت 6 بر 5 برابر اين كاراتهكا به مدال نقره بازيهاي جهاني دست پيدا كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.