براري: نميتوانم داخل سالن وزنه بزنم

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

اردوي تيــم ملي وزنهبــرداري در حالــي در ورزقان برگزار ميشــود كه تعــداد مصدومان ايــن اردو هر روز در حال افزايش است.

ايــن اردو در روزهــاي آينــده به پايان خواهد رســيد اما با اين حال براي برخي از وزنهبرداران حاضر در اين اردو، تمرينات زودتر به پايان رســيد و راهي تهران شدند.

اوايل هفته گذشــته اعالم شــد كه رامين ربيعــي به دليــل مصدوميت در اردوي تيــم ملي، راهي تهران شــده تا مراحل درمان را پيگيري كند و دوباره از اردو خبر ميرسد كه يك وزنهبردار ديگر هم به دليل مصدوميت اردو را ترك كرده است. اين بار محمدرضا براري وزنهبردار دســته 105 كيلوگرم بود كــه به دليل مصدوميت مجبور شد اردوي تيم ملي را ترك كند و براي درمان مصدوميت خود در تهران حضور داشته باشد.

محمدرضا براري درباره مصدوميتش و بازگشــت به تهــران گفــت: «دچار گرفتگي عضالت شــكم شدم و چون در تمرين هم فشار آوردم، عضلهام اسپاسم كرد. البتــه 3-4 روز تحمل كردم و به صورت ســبك تمرين ميكردم اما بهتر نشدم و درد آن به كمرم منتقل ميشد از اين رو به تهران برگشتم.»

او با اشاره به شروع روند درمان خود هم ادامه داد: «دكتر نوروزي هم پس از معاينه اعالم كرد دچار اسپاسم عضالت شــكم شــدم و حدود شــش روز نبايد تمرين كنم و با دســتگاههايي كه دارند بايد التهاب آن را بگيرند. در كنارش نيز بــا ماســاژ درد آن را از بين ببرند چون اصال نميتوانم خم و راست بشوم.»

براري دربــاره زمان بازگشــت به اردوي تيم ملي و از ســرگيري تمرينات هم گفــت: «تا كنون مــن مصدوميتي نداشــتم كه بخواهم چنــد روز تمرين نكنم. با توجه به اينكه براي مســابقات جهاني مقداري زمان را از دست داديم، حتي خواســتم از دكتر كســب اجازه كنــم و در تهران تمريناتم را دنبال كنم كــه اجازه نداد. فعال بايــد صبح و عصر فيزيوتراپي داشته باشم.»

همچنيــن بــراري از غيبتــش در مسابقات داخل ســالن به دليل همين مصدوميت و فشــارهايي كه قبل از اين وجود داشت، خبر داد: «چون دو مسابقه را پشــت سر گذاشــته بودم من و آقاي بيرانوند به اين نتيجه رســيديم كه در مسابقات جهاني شركت كنم.»

دردسرهای مربی دو ستاره تيم ملی بوکس

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.