سرمربی كوبايی اجازه فعالیت در مسابقات جهانی را ندارد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

سرمربی تيم ملی بوكس به دليل دو ستاره بودن نمیتواند در مسابقات جهانی بوكس سرمربی باشد.

مسابقات بوكس قهرمانی جهان در حالی شهريور سال جاری به ميزبانی آلمان برگزار میشــود كه بوكس ايران برای حضور در اين رقابتها با هزار و يك مشكل روبهرو است.

تيم ملی بوكس ايران با يك ســهميهای كه كســب كرده میتواند در اين مســابقات حاضر شود اما از يكسو فدراســيون به دليل مشكالت مالی نمیخواهد اين بوكســور را اعزام كند و از سوی ديگر سرمربی كوبايی ايران به دليل دو ســتاره نبودن نمیتواند در كنار اين ورزشكار به مسابقات جهانی اعزام شود.

باربــارو فرناندز خيمنز كوبايی در حالی هدايــت تيم ملی بوكس را بر عهده دارد كه به دليل دو ستاره بودن نمیتواند در اين مســابقات به عنوان ســرمربی در كنار رينگ باشد.

با توجه بــه قانون آيبا تيمهايی كه در اين رقابتهــا حضور دارند حتما بايد به همراه خود يك مربی ســه ستاره داشــته باشند تا در كنار رينگ سرمربی تيم باشد.

حــال با توجه به اينكه از نظر آيبا ســطح مربی كوبايی به دليل دو ســتاره بودن پايينتر از ســطح مســابقات است فدراســيون بوكس ايــران برای اينكه بتواند از مربی كوبايی در اين رقابتها اســتفاده كند ناچار است خيمنز را در كنار يك مربی سه ستاره به اين مسابقات اعزام كند.

اين در حالی اســت كه پيش از حضور اين ســرمربی كوبايی در ايران انتقادات زيادی از تصميم فدراسيون بوكس درباره دو ستاره بودن اين مربی مطرح شد اما در آن هنگام فدراسيون مدعی بود كه دو ستاره بودن اين مربی ايرادی ندارد اما حاال نمی تواند او را به رويدادی كه مورد تاييد فدراســيون جهانی است اعزام كند.

تكميل ترکيب تيم ملي ووشو براي مسابقات جهاني روسيه

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.