بهترين اتفاق شكست حريف ژاپني بود

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

قهرمان كاراته جهان و نماينده كشورمان كه موفق شد در بازيهاي جهانــي 2017 با غلبــه بر تمامي رقبا، كاراته ايران را در دنيا طاليي كند، معتقد است بهترين اتفاق رخ داده در اين دوره از رقابتها برتري او مقابل رقيب سرسختش (آراگاي ژاپني) بوده است.

ذبيحا... پورشيب پس از كسب مدال طالي دهمين دوره بازيهاي جهاني كه طي چند روز گذشته در كشور لهستان برگزار شد، ميگويد: «اين مدال نتيجه زحمات كادر فني و همه بچههاي تيم بود و قطعا اگر آنها كنارم نبودند نميتوانســتم در رقابتهاي جهاني طاليي شوم.»

او در مــورد مســائل فني اين دوره از مســابقات نيــز توضيــح كوتاهي ميدهد: «ســطح مسابقات از لحاظ فني بســيار باال بود چون در هــر وزن 8 نفــر از برترينهاي دنيا حضور داشــتند. هيچ حريفي را نميشــد در لهســتان دست كم گرفت و همه آنها با تمام توان آمده بودند تا خودشان را نشان دهند.»

دارنده مــدال طالي بازيهاي جهانــي ورلــد گيمــز در مــورد مبارزهای كه مقابــل آراگا كاپيتان تيم ملي ژاپن داشــت، اعتقاد دارد: «آراگا يك بازيكــن كامل و بزرگ اســت و هميشــه مبارزه برابر اين قهرمان بــراي من دشــوار بوده و شرايط ويژه خودش را دارد اما خدا را شــكر توانســتم در لهستان او را شكست دهم. آراگا بازيكن باهوش و توانمندي اســت. همــه اعضاي كاراته دنيا او را ميشناســند. البته من هم براي اين رقابتها شــرايط خوبي داشتم به طوري كه 5 بازي انجام دادم و 15 امتياز گرفتم و تنها يك امتياز به رقبايم دادم. حريفانم قهرمــان اروپــا و جهــان بودنــد. بهعنوان مثال نماينده گرجستان و ژاپن هــر دو از قهرمانان خوب دنيا هستند. حريفانم سرسخت بودند اما به لطف خدا توانســتم همه آنها را قاطعانه شكست دهم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.