هروي: عباسعلي با ناداوري نقرهاي شد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

ســرمربي تيم ملي كاراته، كســب مدال مليپوشــان در بازيهاي جهانــي را نويدبخش موفقيت در المپيك دانســت. شهرام هروي با اشــاره به عملكرد تيم ملي كاراته در بازيهاي جهاني رشــتههاي غير المپيكي، گفت: «برترينهاي كاراته دنيا در ورلــد گيمز حضور داشــتند و تيم كوميته مردان با كســب عنوان قهرماني نشان داد يك ســر و گردن از كاراته دنيا باالتر اســت و اين موفقيت نويد كسب بهترين مدالها در المپيك را داد.» هروي با اشــاره به شكســت حميده عباسعلي در فينال اين مســابقات ادامه داد: «مدال بانوي ارزنده كاراته اين نويد را داد كه او در المپيك نيز ميتواند خوش بدرخشــد. اگر ناداوري نميشد عباسعلي طال را كسب كرده بود.»

او درباره گنجزاده و مهدي زاده كه هر دو با آسيب ديدگي روانه مسابقات شده بودند، گفت: «مدال نقره مهدي زاده و گنج زاده بــراي ما حكم طال را دارد و هيچ چيز از شايســتگيهاي ايــن قهرمانان كم نخواهد كرد، مطمئن هســتم روند رو به رو شــد آنها در آينده ادامــه دار خواهد بود. گنــج زاده علي رغم آسيبديدگيهاي بسياري كه داشت هم در قهرماني آسيا و هم در ورلد گيمز تيم را تنها نگذاشته و غيرت كرد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.