پايت كاپيتان مارسي شد

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

رودي گارسيا، مربي المپيك مارسي تصميــم گرفتــه بازوبند كاپيتانــي را به ديميتــري پايت بدهــد. او گفته كه تحت تاثير انگيزه اين هافبك تيم ملي فرانســه براي چالش پيش رو قرار گرفته است.

گارسيا او را به استيو مانداندا ترجيح داده اســت. مانداندا پيش از آنكه مارسي را به مقصد كريســتال پــاالس ترك كند، كاپيتان مارســي بود. او اكنون به اين تيم بازگشــته است. گارســيا ميگويد: «پايت يكي از رهبران المپيك مارسي و تيم ملي فرانســه است. او در ليل هم با من بود. من ديدهام كه او چقدر باانگيزه اســت. ديدهام كــه در رختكن چــه كار ميكنــد. او در شش ماه گذشــته نقش كاپيتان را داشته است. ديميتري توان به دوش كشيدن اين مسووليت را دارد. اين هدف خوب و انتخاب مثبتي است.»

مارســي پيش از بازي با اوستنده در مرحله مقدماتي ليگ اروپا، نتوانسته بود در ورزشگاه ولودروم تمرين كند. اين ورزشگاه ميزبــان تــور دو فرانس و كنســرت های تابستانی بود و به همين دليل آمادهسازي اين تيم در جاهاي ديگر انجام شد.

گارســيا از ايــن بابت از مســووالن باشــگاه دلخور بود: «ما خيلي خوشحاليم كــه به ولودروم برگشــتهايم. ما منتظرش بوديم. متاســفانه نتوانستيم در پيشفصل در اين ورزشــگاه باشــيم. من ميخواهم پيام كوچكي ارســال كنم: اميدوارم كه در فصلهاي آتي، بتوانيم يك مسابقه دوستانه بزرگ در ورزشــگاهمان بــراي طرفداران برگزار كنيم، مانند كاري كه در باشگاههاي بزرگ انجام ميشــود. مارســی پنج شنبه شب در ليگ اروپا موفق شد اوستنده را 4 بر 2 شكست دهد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.