اسپالتي: نميدانم پريشيچ ميماند يا نه

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

لوچانو اسپالتي مربي اينترميالن بازي فوقالعاده ايوان پريشــيچ را در جريان برد 2 بر صفر مقابل بايرنمونيخ ســتود هرچند همچنان درباره آينده اين بازيكن نامطمئن اســت. بال كروات پــاس گل دوم را به ادر داد و بارها با ســرعت و تحــرك خود دفاع بايرن را به دردســر انداخت. اسپالتي درباره اين بازيكن كه رســانههاي انگليسي او را به منچســتريونايتد ربط ميدهند، گفت:«اگر امكان داشته باشــد ميخواهيم پريشيچ را حفظ كنيم. من مدتها است او را ميشناسم و مطمئنم كه در كالس جهاني است. ما او را ميخواهيم اما مالحظات زيادي وجود دارد و نميتوانم از ماندن يا رفتن او مطمئن باشم، اينكه او بازي كند يا نه چيز زيادي را تغيير نميدهد.»

اسپالتي يك ماه اســت به اينتر آمده و مالــكان باانگيزه چينــي اميدوارند مربي سابق رم مقام هفتم نااميدكننده فصل قبل را بهبود بخشــد و تيم به اروپا برگردد. اينتر دوشنبه گذشته در نانجينگ چين، ليون را برد و امروز با چلسي روبهرو ميشود.

مربي 58 ســاله اينتر گفت:«كارهاي زيادي مانده، ما تازه كار با يكديگر را شروع كردهايم و داريم تيم را جمع و جور ميكنيم اما پيشرفت زيادي ميبينم و اگر همينطور ادامه دهيم به هدفمان ميرسيم. آدم ركي هســتم و صادقانه ميگويم در باشگاه مورد اســتقبال همه قرار گرفتهام كه ميخواهند هر روز شاهد پيشرفت تيم باشند.»

او دربــاره بايرن هم گفت:«آنها نه تنها يك تيم پراســتعداد هستند بلكه در زمين جسورند و ميتوانستيم از اين جهت هم بهتر از آنها باشــيم. من در مجموع راضي ام. در دفاع و حمله خوب بوديم و به تيمم افتخار ميكنم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.