بازيكنان قرضي، شانس چلسي را باالتر ميبرند

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

به لطف آن دســته از بازيكنان مازادي كه به صورت قرضي به ديگر تيمهاي ليگ برتر جزيره قرض داد، چلسي شانس خود را براي كسب مجدد عنوان قهرماني ليگ برتر افزايش داده است. آبيپوشان لندن تابستان امسال 10 بازيكنشان را قرض دادهاند كه 5 تاي آنها با اين شــرط بــه تيمهاي ليگ برتري پيوســتهاند كه در بازيهاي رودررو برابر چلســي بــه ميدان نرونــد. از اين رو شانس تيم تحت هدايت آنتونيو كونته براي قهرماني ليگ برتر بيشــتر است چون يك چهارم بازيهاي فصل آيندهاش 10( بازي از 38 بازي) را برابر تيمهايي برگزار ميكند كــه نميتوانند با تمام قــدرت پا به ميدان بگذارند. كورت زوما يكي از 5 بازيكني است كه چلســي در اين فصل قــرض داده و او فصل آينده براي استوكسيتي توپ خواهد زد و مارك هيوز سرمربي اين تيم از جذب او بسيار هيجان زده است، هرچند زوما در بازيهاي رودرروي چلسي و استوكسيتي حق ندارد به ميدان برود. به همين شــكل ســوانزي از جذب تامي آبراهام كه مهارت خاصي در به هم ريختن خطوط دفاعي رقبا دارد، بهره ميبرد. روبن لوفتوس چيك كه به كريستال پاالس پيوست، ايزي براون كه راهي برايتون شــده اســت و كيسي پالمر كه انتظــار ميرود بازيكــن تركيب اصلي هادرزفيلد باشد، سه بازيكن ديگري هستند كه در فصل آينده نبايد برابر چلســي بازي كنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.