درگيری نيمار در تمرين بارسا

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

شبكه ESPN اعالم كرد كه نيمار پس از حضور در الكالسيكوي دوستانه امروز در شهر ميامي، بارسلونا را در سفر بازگشــت به كاتالونيــا همراهي نخواهد كرد. مدتي اســت كه شــايعه پيوستن مهاجم برزيلي بارســا به پاريسنژرمن شــنيده ميشــود و اكنون احتمال جدا شــدن او از آبي و اناريها تقويت شــده اســت. طبق ادعاي يــك منبع نزديك به نيمار، ايــن بازيكــن برزيلي پس از تمام شــدن كار تيمش در اردوي پيش فصل آمريكا راهي چين ميشــود تا به تعهدات خود براي شركت در يك برنامه تبليغاتي براي بارســلونا و شركت نايكي عمــل كند امــا او پس از تمام شــدن كارش در خــاور دور هــم به بارســلونا ســفر نخواهد كرد چون ممكن است از آنجا راهي پاريس شود و در تمرينهای PSG شــركت كند. البتــه طبق اعالم ايــن منبع نيمار 25 ســاله تا زماني كه كارش در چين تمام نشــود، پيوستنش بــه پاريســيها را اعــالم نخواهد كرد. اكنون بيش از يك و نيم هفته است كه خبر تالش پاريســنژرمن براي خريد نيمار با قراردادي به ارزش 222 ميليون يورو شــنيده ميشــود؛ قــراردادي كه حقوق او را به 30 ميليون يورو در ســال افزايــش ميدهد. نيمــار و خانوادهاش تاكنون هيچ صحبتــي براي تأييد يا رد اين خبر نكردهاند اما طبق ادعاي نشريه اكيپ فرانســه، اين قرارداد 5 ســاله در شرف انعقاد است و طرفين فاصله زيادي تا امضاي برگههاي قــرارداد ندارند. در تمرين بارسا نيز درگيری نيمار با سمدو و ترك تمرين توسط نيمار كه ديروز رخ داد مــی تواند آخرين ميــخ را بر تابوت حضور اين ستاره برزيلی در بارسا بكوبد. بايد ديد بعد از ايــن ماجرا نيمار مقابل رئال به ميدان می رود يا نه.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.