از برد تا باخت در 5 دقيقه

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

پس از يك تساوي و يك باخت مقابل نفت تهران و اســتقالل خوزستان، عليرضا منصوريــان به اميــد پيــروزي و خروج از بحران دو هفتهاي روز جمعه 139۵/۵/1۵ در ورزشــگاه آزادي تهران و در حضور 60 هزار تماشــاگر به مصاف نفت آباداني رفت كه نادر دســت نشــان هدايــت تيمش را برعهده داشت.

با سوت محمدرضا اكبريان بازي راس ساعت آغاز شد. پيش بيني ميشد با توجه به نتايج دو بازي گذشــته و براي رهايي از بحران اين بار استقالل در خانه سه امتياز را نگه دارد اما همين كه اكبريان سوت پايان بازي را به صدا در آورد چشــمان بهت زده هواداران بيانگر همه چيز بود.

تيم تــازهوارد ليگ برتر توانســته بود منصوريــان را در خانــه شكســت دهد و سرمربي جوان اســتقالل در سه بازي تنها يك امتياز به دســت آورده بود. هرچند كه شــايد در ابتداي بازي هيچ كســي تصور چنين شكســتي را نداشت. بازي با سرعت بســيار خوبي آغاز شد و از همان ابتدا نويد يك بازي تماشاگر پسند را ميداد.

نخســتين موقعيت را آبيها دقيقه دو ايجاد كردند كه ضربــه نهايي كاوه رضايي را هوري به راحتــي مال خود كرد. نفتيها اما از همان ابتدا نشــان ميدادند كه روي ضدحمــالت طرح و برنامه بســياري دارند و دقايقــي بعد دروازه اســتقالل را به خطر انداختنــد. بازي نفت در حــد تصور نبود و بازی دو تيم نيمــه اول بدون گل به پايان رسيد.

در نيمه دوم اســتقالل سعي داشت با درخشش چند بازيكن از جمله علي قرباني و يعقوب كريمي نتيجه بازي را به سود خود تمــام كند اما قصه پرماجــراي آبيها آنجا شروع شد كه سرمربياش اقدام به تعويض بهترين بازيكنان كرد و در تصميمي عجيب و بحثبرانگيز علي قرباني و ســپس يعقوب كريمي گلزن و گلســاز خــود را از ميدان بيرون كشيد.

در مقابل تعويضهاي نادر دستنشان شــاهكار بود و ابتدا رضا نوروزي روي تعلل جمعي مدافعان استقالل كه تنها نظارهگر او بودند دروازه اســتقالل را در دقيقه ۵8 باز كرد و در وقتهاي تلف شده نيز رشيد البي به داخل هجده قدم اســتقالل نفوذ كرد كه با خطاي مدافعان آبي مواجه شد تا داور را مجاب به اعــالم پنالتي كند. اين فرصت را هم حسين بغالني مغتنم شمرد تا استقالل در حالــي كه نزديك 60 هزار تماشــاگر را در ورزشــگاه آزادي ميديد، بازي برده را با شكســت تاخت بزند. يعني در ظرف مدت پنج دقيقه سرنوشت بازي كامال تغيير كرد و استقالل در خانه شكست خورد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.