جباری فقط در بازی های بزرگ

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

قرارداد مجتبی اجرا شد

مجتبی جباری با استقالل به آبادان نرفت تا مشخص شود شايعاتی كه در مورد بازی كردن های او به گوش میرســد چندان هم بیربط با واقعيت نبــوده و اين بازيكن در قراردادش بندهايی دارد كه دور از چشــم مخاطب مانده است.

به همان اندازه كه آمدن مجتبی به اســتقالل ســر و صدا به پا كرد و هواداران او را روی شانه های خود گذاشتند و به تمرين بردند به همان اندازه هم خبر مصدوميت او با پســت جنجالی دكتر نوروزی سر و صدا به پا كرد و باعث شد تا استقاللی ها برای مدتها مجبور شوند پاسخ رسانه ها را بدهند.

نوروزی كه ســال ها ســعی كرده بود جانب احتياط را در پيش گيرد و هيچ گاه در قبال تصميمات اســتقاللی ها واكنش نشان نمی داد اما اين بار با قراردادن يك پســت جنجالی در صفحه شــخصی خود به همه اعالم كرد استقاللیها مجتبی جباری را با وجود مصدوميت جذب كردند و همين پست آغاز اختالف استقاللی ها با پزشك تيم شد هر چند كه در اين اختالف اســتقاللیها سرانجام كوتاه آمدند و كادر پزشــكی تيم را بعد از سفر ارمنســتان به جمع خود بازگرداندند اما خيلی طول نكشيد كه گفته نوروزی توسط ايفمارک تاييد شد.

شــرط اســتقاللی ها برای ثبت قرارداد با مجتبی سالمت جسمانی او بود اما با اين وجود اســتقاللیها به آنچه وعــده داده بودند عمل نكردند و در نهايت بــا وجود تاييد مصدوميت جباری با اين بازيكن قرارداد بستند.

اما باز هم خيلی طول نكشيد كه مشخص شد بندهايی در قرارداد جباری وجود دارد كه حضورش در بازیها را مشروط میكنــد. مهمترين بندی كه در اين قرارداد وجود دارد مربوط می شــود به حضور او در بازی های بزرگ.

منصوريان بيشــتر او را برای بازی های بين المللی میخواهد و در بازی های داخلی هم موقعی از او اســتفاده مــی كند كه بازی گره می خورد و يا بازی اهميت زيادی برای اســتقالل دارد. البته در وهله اول به نظر می رسيد كه اين مساله فقط يك شايعه باشد اما وقتی استقاللیها مجتبی را با خود به آبادان نبردند مشخص شد كه تمام مسائلی كه مطرح می شود، صحت دارد و اين بازيكن قرار نيســت در بازی هايی كه چندان مهم نيســت با استقالل همراه باشــد. در اين ميان نكته ديگری هم مطرح می شــود و آن اين است كه در بازیهای خارج از خانه او با اســتقالل همراه نخواهد بود و بازیهايی كه در تهران برگزار میشــود هواداران مجتبی جباری را در تركيب استقالل خواهند ديد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.