افشارزاده: در قرارداد قلعه نویی دست نبردم

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

مديرعامل سابق استقالل اظهارات امير قلعهنويی در مــورد قراردادش در اين تيم را تكذيــب كرد.امير قلعهنويی چنــد روز قبل مدعی شــده بود بهرام افشــارزاده در زمــان حضــورش در اســتقالل از قــرارداد يــك ميليارد و ششــصد ميليونی او 400 ميليون كم كرده است تا فقط يك ميليارد و 200 ميليون تومان در قراردادش باقی بماند. افشارزاده در خصوص ادعای قلعهنويی گفت: «من مصاحبه قلعهنويی را خواندم ولی هرگز قصد ندارم جواب او را بدهم و او هر صحبتی دوســت دارد میتواند انجام دهد.ما در قرارداد هيچكس دست نمیبريم و اجــازه چنين كاری نداريم. شــايد او از باشگاه طلبكار باشد ولی در قراردادش دست برده نشده است و اگر اعتراضی در اين زمينــه دارد میتواند به باشــگاه مراجعه كند و از مسووالن حاضر توضيــح بخواهد.» ايــن روزها جنجال زيادی در مورد پرداخت نشدن حق و حقوق بازيكنان و مربيان ســابق استقالل مطرح شده و همين نكته جو اين تيم را به هم ريخته اســت. در اين ميان قلعهنويی هم افشارزاده را متهم به دستكاری قراردادش كرده بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.