توافق موقت با حامی مالی جدید

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

با وجود تمام حرف و حديث هايی كه وجود داشت استقالل ديروز با نام حامی مالی روی پيراهن خود به ميدان رفت. استقاللی ها به دليل اين كه برای فصل جديد ريالی پول دريافت نكرده اند با اسپانسر پيامكی خود به مشــكل خورده اند و حتی تا همين روز گذشته هم معلوم نبود كه پيراهن استقالل با نام اسپانسر برای بازی با صنعت نفت آماده شده است يا نه.با اين حال ديروز موقتا نام اسپانســر پيامكی استقالل روی پيراهن اين تيم نقش بست اما در صورت توافق نكردن ممكن است آبیها برای فصل جديد دنبال حامی مالی جديد بگردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.