بادامكي: اين سومين گلم در هفته اول بود

به نظر ميرسد كاپيتان سياهجامگان انگيزههاي بسياري براي ليگ هفدهم دارد. او در اولين بازي فصل مقابل ذوبآهن گل تساوي را زد تا تيمش در خانه بازنده نباشــد. حســين بادامكي اما ميداند كه در تقابل با تيمهايي كه كمتر مشكالت مالي دارند و بيشتر بازيكن كليدي در اختيا

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

در ابتــدا از ذوبآهــن پيش افتاديد اما دو گل دريافت كرديد و در نهايت هم با تساوي بازي را به پايان رسانديد.

تيــم ما تغييرات زيادي داشــت و متاســفانه دو امتياز با ارزش خانگي را از دست داديم. البته نبايد فراموش كرد كه ذوبآهن طي چند سال اخير جزو بهترين تيمهــاي ليگ و از شــانسهاي كســب سهميه بوده كه اتفاقا نسبت به فصل قبل از نظر كادر فني و بازيكن تقويت هم شده. فكر ميكنم آنها امسال هم جزو مدعيان هستند چون بيشتر نفراتشان حفظ شدند و فقط زمــان ميخواهند تا بــا تفكرات سرمربي بيشتر آشنا شوند. ما خوب شروع كرديم اما متأسفانه در طول بازي روي 2 غفلت 2 گل بد خورديم. شــرايط مسابقه طوري بــود كه نزديك بود ببازيم اما خدا را شكر كه در دقايق آخر بازي را مساوي كرديم. هميشه اولين مسابقه سختيهاي خــاص خــودش را دارد. به هــر حال ما مقابــل ذوبآهن بازي ميكرديم كه جزو تيمهاي باكيفيت فوتبال ايران است و هر ســال براي قهرماني ميجنگد. همين كه در اولين بازي نباختيم خوب بود.

بعــد از اينكــه از حريف عقب افتاديد فكر ميكردي بازي به تساوي كشيده شود؟

مــا بد بازي نكرديم اما در شــروع نيمــه دوم گل خورديم كه نظم تاكتيكي ما را به هم زد. در ادامه هم شــرايط مان خوب بود البته آنها در ضد حمالت فرصت داشــتند اما خيلي اميدوار بودم كه تالش بچههــا نتيجه بدهد. با اين شــرايط فكر ميكنم تساوي عادالنه بود.

به هر حــال نباختن در خانه آن هم مقابل ذوب آهن نتيجه بدي هم نيست.

براي شروع، گرفتن يك امتياز آن هم مقابل ذوبآهــن كه معموال كمترين تغييــرات را در فصل نقل و انتقاالت دارد بد نبــود و اميــدوارم در بازيهاي آينده عملكرد بهتري داشــته باشيم. در ضمن خوشــحالم كه در اين بــازي براي تيمم گل زدم و اميــدوارم فصل خوبي در پيش داشته باشــم. ميدانستيم مقابل يك تيم با تجربــه بازي داريم كه هر ســال براي قهرماني تالش ميكند. متاسفانه روي دو اشــتباه دو گل دريافــت كرديم و اين در حالي اســت كه گل اول را هم زده بوديم. اصال دوست نداشــتيم در اولين بازي آن هم در مشــهد بازنده باشيم و خدا را شكر فشــار دقايق آخر نتيجه داد و توانستيم گل مساوي را بزنيم. فكر ميكنم در اولين بازي تساوي برابر تيمي مثل ذوبآهن بد نبود.

زماني كه پيراهن پرسپوليس را به تن داشــتي هم در هفته اول ليگ به ملوان گل زدي ...و

اين ســومين گلي بود كه در هفته اول ليگ ميزدم غير از گلي كه به ملوان زدم دو فصل پيش هم به پديده در هفته اول گل زدم. به هرحال شــروع خوبي بود و اميدوارم كــه پايان خوبي هم براي تيم مان داشته باشد.

به نظر ميرسد انگيزههاي زيادي براي اين فصل داري؟

قطعا انگيزههاي بااليي دارم و تالش ميكنم شرايطم مثل نيمفصل دوم فصل قبل باشد اما مهم اين است كه تاثيرگذار باشــم. خدا را شكر عملكرد خوبي داشتم امــا جا دارد كه بهتر از اين شــوم، ضمن اينكه از لحــاظ بدني هم هنوز صددرصد آماده نيســتم. با اين حال خوشحالم كه توانســتم به تيمم كمك كنــم. البته من بازيكن گلزني نيســتم و فصل گذشته هم ســه گل زدم. خدا را شــكر كه در اولين بازي توانســتم گل بزنم و اميدوارم بتوانم در مســابقات آينده هــم عملكرد خوبي داشته باشــم و براي ســياهجامگان گل بزنم. در ضمن اين گل را به مادرم تقديم ميكنم. به هميــن دليل انتظار هواداران سياهجامگان هم از شما زياد است. من اين موضــوع را حس كردم و همين هم كارمان را ســخت ميكند. من در اين بازي گل زدم و از اين بابت بسيار خوشــحالم اما شايد هميشــه اين اتفاق نيفتد. خيلي وقتهــا بازيكن بازياش به چشم نميآيد اما بســيار تاثيرگذار بازي ميكند، براي من هم همين مهم است.

ســياه جامگان به سرنوشت دو فصل گذشته دچار ميشود يا اينكه...

شــك نكنيد همه تالش مان اين اســت. براي اينكه اتفاقات گذشته تكرار نشود بايد بيشتر تالش كنيم و اين مساله در بازيهــاي داخل و خــارج خانه نبايد برايمان فرق كند. بايــد بدانيم كه هيچ مسابقهاي آسان نيست و بازيها هفته به هفته سختتر ميشود.

استقبال بسيار كمي از بازي شما شــد و اين اتفاق خوبي براي ميزبان نيست.

به نطر من كامال طبيعي بود چون بازي حدود ســاعت 10 شــب بــه پايان ميرســيد و شــما بايد از ورزشگاه خارج شــهر برگرديد. به هميــن دليل خيلي از هــواداران و بخصوص آنهايي كه وســيله ندارند ترجيح ميدهند بــازي را از خانه تماشــا كنند چــون رفت و آمــد هم در اين مســير سخت است و هر شخصي هم چنين رسيكي را نميكند.

اين سومين گلي بود كه در هفته اول ليگ ميزدم غير از گلي كه به ملوان زدم دو فصل پيش هم به پديده در هفته اول گل زدم. به هرحال شروع خوبي بود و اميدوارم كه پايان خوبي هم براي تيم مان داشته باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.