امير قلعهنويي: در حد ذوب آهن بازی نکرديم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

امير قلعهنويي سرمربي ذوبآهن در اولين بازي ليگ يك توانست سياه جامگان را در خانهاش متوقف كند. به نظر ميرسد او از نتيجه به دست آمده رضايت ندارد.

قلعهنويي ميگويــد: «بازي قابل قبولي بــود اما ما نتوانســتيم در حد ذوبآهن بازي كنيم؛ ميتوانســتيم با حفظ توپ در دقايق آخر به گل سوم برســيم كه اين اتفاق نيفتاد؛ گل اول را هــم ديديد كه چطور خورديم؛ قبل از گل دومي هم كــه دريافت كرديم بازيكنان ما ميتوانســتند حفظ توپ داشته باشند. مسابقهاي كه چهار گل داشته باشد تماشايي است.»

او مدعي است كه هنوز از نداشتن يك مهاجم ششدانگ در مضيقه است. بايد يك مهاجم هدف براي تيم بگيريم تا بتوانيــم از نظر فني بهتر كار كنيم. البته هفتــه اول اســت و بايد بگويم شــايد ســه، چهار دقيقه اول چندين خطا روي حداديفر بازيكن كليدي ما انجام دادند كه باعث شــد تا تغييراتي در تيم ايجاد كنيم.

او از داور نه اما از سرمربي حريف گاليه دارد: «مــن هيچ وقت اعتراض نداشتم و درباره داوري صحبت نكردم. فقط از ميثاقيان گله كردم. شايد داور يكي، دو مورد اشــتباه كــرد اما من اعتراضي نداشتم. بازيكن ما هم چك خورد و هم اخطار گرفت، همه ديدند. حــاال هر چه هســت فردا مشــخص ميشود.»

البتــه ايــن همــه دلخــوري اميرقلعهنويي نيست. او از اينكه مكان بازي آن هم در سطح ليگ برتر چندين مرتبه تغيير ميكند، اتفاق خوبي براي ليگ نميداند: «بايــد به اين موضوع عادت كنيــم؛ آنقدر زميــن را تغيير دادند كه خودمان هم گيج شــديم و فكر ميكرديم بايد لب مرز بازي كنيم. ياد زميــن خاكي ميافتيم اينها خوب نيست. اين مسائل براي ليگ ما خوب نيست و بايد از آن دوري كنيم چرا كه ليگ ما بايد حرفهاي شود.»

قلعهنويي با اشــاره به مصدوميت سه بازيكن كليدي ذوبآهن ميگويد: «همانطــور كه ابتــداي صحبتهايم گفتم مــا در حد ذوبآهــن نبوديم، درخشــنده، ســتاري و مهديپور سه بازيكن كليدي مــا بودند كه مصدوم شــدند؛ مهديپور ميتوانست در اين بــازي به ما كمك كنــد. قطعا نبودن آنها تاثير گذاشــت. اگــر بتوانيم يك مهاجم هــدف جذب كنيــم تيممان بهتر ميشود. وضعيت آسيب ديدگي حداديفــر هــم به زودي مشــخص ميشود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.