كم تعداد در حمله

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

هيچ وقت بــازي اول ليگ مالك و معيــار خوبي براي ســنجش دقيق يك تيم نيست. بخصوص كه اگر اين تيم در يك بازي حســاس تعدادي از بازيكنان كليدياش را به همراه نداشــته باشــد. فوالد خوزستان را در بازي با پرسپوليس تيمي ديديم كمتــر از انتظارمان و فاقد بازيهاي هجومي و تاكتيكي خوب. البته اينكه آنها نتوانســتند دروازه ميزبانشان را در چنــد نوبــت تهديد كنند شــايد خيلي هم به اوليــن بازي فصل ارتباطي نداشته باشد. سيروس پورموسوي مربی كم تجربهاي نيست. او حتما ميداند كه چرا تيمــش در فاز هجومي تا اين اندازه ضعيف كار كرد. شايد تازه واردهاي اين تيم هنــوز هماهنگي الزم را به دســت نياوردهانــد. او اين هفته بــا نفت تهران بازي دارد. بدون شــك براي پورموسوي تســاوي در اين مسابقه با شكست فرقي نميكند. اما اگر تيمش با همان سبك و سياق بازي با پرسپوليس به ميدان برود باز هم به مشكل ميخورد. البته بازيهاي چند سال اخير فوالد نشان داده كه آنها ميتوانند خيلي زود خودشان را با شرايط ليگ وفق دهند البته مشــروط به اينكه اشكاالتشان برطرف شود. در بازي اول هيچ بازيكني نتوانست نقش پاسورياش را بــه خوبي انجام دهــد به همين دليل مهاجمان شــان هم خوب تغذيه نشدند و حضور كم تعداد در فاز حمله داشتند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.