عبدا...زاده: درگيريام با طارمي عادي بود

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

احمد عبــدا...زاده هافبــك تيم فوتبال فوالد خوزستان درگيرياش با مهدي طارمي و فرشــاد احمــدزاده بازيكنان پرســپوليس را امــري عــادي در دنياي فوتبــال ميداند. « درگيــري در فوتبال پيــش ميآيد. در هر دو صحنــه هم براي تصاحــب توپ درگيري پيش آمد. مهدي طارمي و فرشــاد احمدزاده هم مثل برادر من هســتند و مســاله خاصي نبــود. در زميــن يــك بحثهايي شــد اما مشــكلي نبود. متأســفانه بعــد از بازي هم ديدم هواداران پرســپوليس در اينســتاگرام هر فحشــي بلدند به من ميدهند. درگيري ما در فوتبال عادي اســت و بازي شطرنج كه نيست درگيري نداشــته باشد. نميدانم چرا بايــد به خاطر درگيريهــاي فوتبالي به ما و خانواده ما فحاشي كنند. به نظرم در اين بازي پرسپوليس خوب ظاهر شد، هرچند گل اول آنها در موقعيت آفســايد بود و گل دوم را هم خودمان بچگانه خورديم.»

عبــدا...زاده در خصوص قرعه ســخت فوالد خوزســتان در شــروع ليــگ هفدهم ميگويــد: «همين بازي اول ما ســخت بود. هم در بدنســازي بوديم و هم تيمي هستيم كه تازه جمع شــدهايم. پرسپوليس تيم فصل قبل خود را حفظ كرده و بازيكنان خوبي هم جذب كرده اســت. ما براي بــازي اول مقابل پرســپوليس مصدوم زياد داشــتيم و دست مربيمان واقعا بســته بود. خيلي از بازيكنان ما هم كه جوان بودند، براي اولين بار بود كه ورزشگاه آزادي را از نزديك ميديدند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.