سه خريد شهرداري ماهشهر

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

خيرا... ويســي آرا، مدافــع فصل پيش نفت اميديه بــا حضور در دفتر باشــگاه شــهرداري قرارداد خود را با اين تيم به امضا رســاند. ويسي سابقه حضور در فوالد خوزســتان، اســتقالل اهواز و نفت مسجد ســليمان را در كارنامه دارد. مصطفي كياني مدافع 23 ســاله فصل پيش اســتقالل اهواز هم پس از توافق با مديرعامل باشگاه قرارداد خود را به امضا رساند. كياني سابقه قهرماني با تيم فوالد خوزستان در ليگ برتر اميدهاي كشــور را در كارنامه دارد و توانايي بازي در پستهاي مدافع مياني، مدافع راســت و هافبك دفاعــي را دارد. رضا جباري هافبك پيشــين نفت مسجد سليمان و هافبك طراح فصل پيش اين تيم هم اين فصل پيراهن ماهشــهر را به تن ميكنــد. جباري فصل قبل توانســت با آمار 5 گل، 6پــاس گل و 3 پنالتي بازيها را به پايان ببرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.