اژدريزاده: پرسپوليس بهتر از ما بود

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

عليرضــا اژدريزاده مديرعامــل باشگاه فوالد خوزســتان پرسپوليس را مستحق پيروزي مقابل تيمش ميداند. البته او انتظار داشــته كــه فوالد نتيجه بهتــري را در تهــران به دســت آورد: «به نظرم بازي خوبي بود و پرســپوليس يك مقدار بهتر از مــا بازي كرد، ما هم خوب بوديم و تيم جواني داريم. به نظرم در كل بازي خوبي بود. انتظار داشــتيم نتيجه بهتــري رقم بخورد، انشــاا... از بازي بعدي ايــن اتفاق رخ دهد. به طور كل از همه چيز راضــي بوديم، داوري، زمين، مســووالن برگزار كننده ...و همه چيز خوب بود و در مجموع بازي خوبي انجام شــد.» اين بازي براي دقايقي به درگيــري انجاميــد و داور را مجاب به اســتفاده از كارتهاي رنگي كرد. با اين حــال اژدري زاده اعتقــاد دارد كه اين درگيريها از ســوي بازيكنــان حريف بوده است.«ما كه چنين چيزي را انجام نداديم، اگر تيــم حريف انجام داده بايد از آنها ســوال كنيد، مورد خاصي در كل وجود نداشت.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.