طارمی، برانکو، تارتار و پورمحمد روی صحنه میروند؟

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

مراسم انتخاب برترینهای فوتبال ایران نزدیک شده. این مراسم قرار است فردا در برج میالد تهران برگزار شود. با نزدیک شدن به مراسم برترینهای فوتبال ایران، شاید فکر خیلیها مشغول شود و سواالت زیادی برایشان به وجود بیاید؛ در مورد اینکه چه کسی عنوان بهترین بازیکن فصل را از آن خود میکند و چه کسی بهترین دروازهبان یا سرمربی لیگ خواهد شد. شاید حدس زدن یک سری نامها خیلی سخت نباشد اما برای بقیه، باید منتظر ماند تا مراسم برگزار شود. مراسمی که اعضای سازمان لیگ فدراسیون فوتبال را مدتهاست درگیر کرده.

در مورد فوتبال ســاحلی ظاهرا نفرات انتخاب شــده، کامال مشــخص هســتند. بدون شــک محمد احمدزاده کاپیتان تیم ملی عنــوان فنیترین بازیکن را از آن خود خواهد کرد و پیمان حســینی هم بهترین دروازهبان خواهد شد. برترین گلزنان هم به واسطه بیشــترین گل زده انتخاب خواهند شــد که نام آنها هم مشــخص است. این مساله در مورد تیمهای پایه هم وجود دارد. چون حدس زدن نــام برترینهای تیمهای پایه خیلی ســخت نیســت اما نکته جالب این اســت که چه کســی جایزه این نفرات را تقدیــم میکند، مخصوصا نفــرات برتر تیمهــای پایه. نصیری در این مورد توضیح میدهــد: «به خاطر اینکه بــرای بازیکنان تیمهای پایــه انگیزه باالیــی ایجاد کنیم، از مهدی مهدویکیا دعــوت کردیم که به مراســم برترینها بیاید و جایزه نفرات برتر تیمهای پایه را تقدیم کند. آقای مهدویکیا قبول کردند اما به این شــرط که در زمان برگزاری مراســم در ایران حضور داشــته باشــند. ما هم منتظریــم ببینیم که برنامه آقــای مهدویکیا به چه صورت میشــود. امیدواریم ایشان به مراسم برسند.»

از همه این مسائل بگذریم، مهمترین و مهیجتریــن بخش مراســم برترینها، به انتخــاب بهترینهای لیگ شــانزدهم برمیگردد. به جایی کــه خواهان زیادی دارد. در چند روز اخیر حرف و حدیثهای زیادی در مورد این بخش به وجود آمده. از اینکه اســتقاللیها ســهمی در میان برترینهــای لیگ ندارنــد و همه جوایز قرار اســت به پرسپولیســیها برسد. در مورد این شایعهها محبوبه نصیری توضیح میدهد: «نمیدانم این شــایعهها از کجا آمده. برایمان خیلی عجیب اســت چون لیســت محرمانه اســت و کسی لیست را ندارد. حتی در کلیپهایی که ساخته شد مشخص نیســت چه کسی عنوان برترین را به دست میآورد. پس این گمانهزنیها اشــتباه است. ضمن اینکه برترینها طبق نظرســنجی که برای کارشناسان فوتبال، پیشکســوتان، ســردبیران رســانههای ورزشــی، تهیهکنندههــای برنامههــای ورزشی صدا و سیما، سرمربیان و مدیران عامل باشــگاهها، هیاتهــای فوتبال و ... فرســتادیم، انتخــاب میشــوند. در این نظرســنجی بیش از صد نفر حضور دارند کــه طبق آن نفرات برتر انتخاب شــدند. به جز این، یکســری از نفرات طبق آمار انتخاب میشــوند. مثــال بهترین گلزن، بهتریــن مربی، بهترین باشــگاه، بازیکن اخالق، اخالقمدارترین باشگاه و بهترین داور. در کل باید بگویم این بار برترینها، در میان باشــگاهها تقســیم شدند و اکثر باشگاهها صاحب عنوان میشوند.»

با این تفاسیر حدس زدن نام یکسری از این برترینها خیلی ســخت نیست. مثال مهدی طارمی که آقای گل شده ، سرمربی و احتماال باشــگاه تیمی که بــه قهرمانی لیگ برتر رســیده. علیرضا فغانی به عنوان داور و حتــی بازیکن اخــالق که این فصل طبــق آمار انتخاب شــده. به ایــن ترتیب محمــد پورمحمــد بازیکن فصل گذشــته صنعتنفت آبادان که با 2604 دقیقه بازی، هیچ کارتی دریافت نکــرده، عنوان بازیکن اخــالق را بــه دســت آورده. در این میان حدس زدن نــام برترینهای لیگ یک هم چندان سخت نیســت چراکه مهدی تارتار و باشگاه پارسجنوبیجم با کسب قهرمانی، توانســتند عنوان برترین سرمربی و باشگاه را از آن خود کنند. نکته جالب این اســت که ســازمان لیگ قصــد دارد برترینهای لیگهای دســته دوم و ســوم را هم اعالم کند که باید دید این عناوین به چه کسانی میرســد اما از همه اینها که بگذریم، بحث کلیپهای مراســم ظاهرا دردسرهایی برای برگزارکنندگان مراســم داشته. نصیری در مورد این مســاله میگویــد: «باید بگویم اکثر نفراتی که دعوت شدند با ما همکاری داشــتند اما در این میان، نفراتی هم بودند کــه ترجیح دادند در کلیپ نباشــند. چون معتقــد بودند انتخاب نمیشــوند، تصمیم گرفتند که در کلیپ هم نباشند. این مساله برای ما خیلی عجیب بود.»

با همــه ایــن اتفاقات و دردســرها، فرداشب مراسم برترینهای فوتبال ایران در برج میالد برگزار میشــود. این مراسم قرار است از ساعت 22:25 هم از شبکه 3 سیما به صورت زنده روی آنتن برود. هفته دوم

پنجشنبه 12 مرداد 96 تراکتورسازی تبریز- پرسپولیس، ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز، ساعت 1۹:30 سپیدرود رشت- سیاهجامگان مشهد، ورزشگاه و ساعت متعاقبا اعالم میشود. فوالد خوزستان- نفت تهران، ورزشگاه غدیر اهواز، ساعت 20:45 سایپا- صنعتنفت آبادان، ورزشگاه پاس قوامین تهران، ساعت 20:30

جمعه 13 مرداد 96 پارس جنوبی جم- پیکان، ساعت و ورزشگاه متعاقبا اعالم میشود. ذوبآهن اصفهان- گسترش فوالد تبریز، ورزشگاه فوالد شهر، ساعت 20:30 پدیده مشهد- سپاهان اصفهان، ساعت و ورزشگاه متعاقبا اعالم میشود. استقالل- استقالل خوزستان، ورزشگاه آزادی تهران، ساعت 21 هفته سوم

پنجشنبه 19 مرداد 96 نفت تهران- پرسپولیس، ورزشگاه تختی تهران، ساعت 20:45 استقالل خوزستان- سایپا، ورزشگاه غدیر اهواز، ساعت 20:30 گسترش فوالد تبریز- سپیدرود رشت، ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز، ساعت 1۹:45

جمعه 20 مرداد 96 سیاهجامگان مشهد- فوالد خوزستان، ورزشگاه متعاقبا اعالم میشود، ساعت 20:30 پیکان- ذوبآهن اصفهان، ورزشگاه شهدای شهرقدس، ساعت 20:30 صنعتنفت آبادان- پدیده مشهد، ورزشگاه تختی آبادان، ساعت 20:30 سپاهان اصفهان- پارس جنوبی جم، ورزشگاه نقشجهان اصفهان، ساعت 20:30 استقالل- تراکتورسازی تبریز، ورزشگاه آزادی تهران، ساعت 20:45 هفته چهارم چهارشنبه 25 مرداد 96 پرسپولیس- سیاهجامگان مشهد، ورزشگاه آزادی تهران، ساعت 20:45

پنجشنبه 26 مرداد 96 سایپا- استقالل، ورزشگاه تختی تهران، ساعت 20:45 تراکتورسازی تبریز- نفت تهران- ورزشگاه یادگارامام (ره) تبریز، ساعت 1۹:45 ذوبآهن اصفهان- سپاهان، ورزشگاه فوالدشهر اصفهان، ساعت 20:15

جمعه 27 مرداد69 فوالد خوزستان- گسترش فوالد تبریز، ورزشگاه غدیر اهواز، ساعت 20:30 پدیده مشهد- استقالل خوزستان، ساعت و ورزشگاه متعاقبا اعالم میشود. سپیدرود رشت- پیکان تهران، ساعت و ورزشگاه متعاقبا اعالم میشود. پارس جنوبی جم- صنعتنفت آبادان، ساعت و ورزشگاه متعاقبا اعالم میشود. هفته پنجم

سهشنبه 31 مرداد 96 استقالل- پدیده مشهد، ورزشگاه آزادی تهران، ساعت 20:30 سایپا- تراکتورسازی تبریز، ورزشگاه پاس قوامین تهران، ساعت 20:15 صنعتنفت آبادان- ذوبآهن اصفهان، ورزشگاه تختی آبادان، ساعت 20:30 استقالل خوزستان- پارس جنوبی جم، ورزشگاه غدیر اهواز، ساعت 20:15 پیکان- فوالد خوزستان، ورزشگاه شهدای شهر قدس، ساعت 20:15 سیاهجامگان مشهد- نفت تهران، ساعت و ورزشگاه متعاقبا اعالم میشود. سپاهان- سپیدرود رشت، ورزشگاه نقشجهان اصفهان- ساعت 20:15 گسترش فوالد تبریز- پرسپولیس، ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز، (روز و ساعت این بازی به علت حضور پرسپولیس در لیگ قهرمانان آسیا متعاقبا اعالم میشود) *دیدار تیمهایی که بازیکنانشان در اردوی تیم ملی حضور ندارند در روزهای پنجشنبه و جمعه دوم و سوم شهریور69 برگزار میشود هفته ششم

پنجشنبه 23 شهریور 96 نفت تهران- گسترش فوالد تبریز، ورزشگاه تختی تهران، ساعت 1۹:45 فوالد خوزستان- سپاهان، ورزشگاه غدیر اهواز، ساعت 20:00 سپیدرود رشت- صنعتنفت آبادان، ورزشگاه سردار جنگل رشت، ساعت54:81

جمعه 24 شهریور 96 پارس جنوبی جم - استقالل تهران، ورزشگاه تختی جم بوشهر، ساعت 20:00 تراکتورسازی- سیاهجامگان مشهد، ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز، ساعت 1۹:00 ذوبآهن اصفهان- استقالل خوزستان، ورزشگاه فوالد شهر اصفهان، ساعت 1۹:45 پدیده مشهد - سایپا، ساعت و ورزشگاه متعاقبا اعالم میشود.

یکشنبه 26 شهریور 96 پرسپولیس- پیکان تهران، ورزشگاه آزادی تهران، ساعت 20:00

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.