گل‌محمدي:‌حق‌ما‌ باخت‌نبود

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

یحیــي گلمحمــدي ســرمربي تراکتورســازي تبریز معتقد است شکست حق تیمش در بازي با اســتقالل خوزستان نبود.

گلمحمــدي دربــاره باخــت یک بر صفر تیمــش در هفتــه اول ميگوید: «به تیم اســتقالل خوزســتان بابــت این برد تبریــک ميگویم، آنها تیم بســیار خوب و جوانــي بودند و در این بازي زحمت زیادي کشیدند. حق ما در این بازي باخت نبود و روند بازي به گونــهاي نبود که ما بخواهیم آن را واگــذار کنیم. در طــول 0۹ دقیقه موقعیتهاي بســیار زیادي براي گل زدن داشــتیم اما نتوانســتیم از آنهــا به خوبي اســتفاده کرده و دروازه تیــم حریف را باز کنیم. شیخویسي ســتاره این بازي بود. ما یک توپ به تیر دروازه زدیم و شیخویســي هم دو تک به تک را از ما گرفت. گرمای هوا رقیب دیگر ما بود که توانستیم بر آن غلبه کنیم ولي متاســفانه نتوانستیم بر استقالل خوزستان هم غلبه کنیم.»

سرمربي تراکتورســازي با امیدواري نســبت به آینده تیمــش ادامه ميدهد: «ما تیم جواني داریم و بســیار امیدواریم با رســیدن آنها بــه مرز آمادگــي نتایج خوبــي در لیــگ برتر کســب کنیم. من بــا این بازیکناني کــه در اختیار داریم به آینده تیمم بســیار امیدوار هستم. امسال براي جوانگرایي آمدهایم و تا نیم فصل که نميتوانیــم بازیکني را جذب کنیم از این جوانان در ترکیب خود اســتفاده خواهیم کرد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.