ویسي:‌خو ‌ششانس‌بودیم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

عبدا... ویســي ســرمربي استقالل خوزســتان کــه از پیــروزي تیمــش خوشحال اســت، ميگوید خوششانس بودند کــه مقابل تراکتورســازي تبریز بــازی را بردنــد: «بازي اول بــود و به همیــن دلیــل دو تیم شــرایط خاصي داشتند. خوششــانس بودیم که مقابل تیــم گردنکلفت تراکتورســازي ســه امتیاز را گرفتیم. خوشــحالم که مردم خوزستان خوشحال هستند. خوشحالیم با بازیکنان گمناممان این نتیجه خوب را مقابل تراکتورسازي گرفتیم. 20 بازیکن از اســتقالل خوزســتان جدا شدند اما بازیکنان من آنقدر رشــادت و شجاعت دارند کــه جاي بازیکنان جدا شــده را پر کننــد. پیروزي در بازي اول بســیار شیرین اســت، حتي اگر ما چندان هم خوب نبوده باشــیم. این پیروزي براي ما خیلي شــیرین بود. مــن از عملکرد بازیکنانم راضيام چون تراکتورســازي تیــم فوقالعــادهاي اســت و عليرغم مشکالتي که دارد از بهترین خط حمله و خط هافبک ایران بهره ميبرد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.