آژير قرمز را فدراسيون نميشنود؟

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

فوتبــال ايــران تشــنه قانون اســت امــا عوامــل اجرايياش بــا قانون آبشــان در يك جــوي نميرود. بــراي اصالح ســاختار باشــگاهداري در فوتبــال ايران تنها راه، بازگشــت بــه قانون اســت، همانچه مديران در فوتبــال ايــران از آن ميگريزنــد. بحرانهــاي مالــي و بيتوجهي به قواعــد حرفهايي به جــاي جلوههــاي تماشــايي فوتبال ايــران را فرا گرفتــه. اين چنــد بند، فقط گوشــهاي از ماجراهاي دو روز اخير اســت؛ اعتراض برانكو ايوانكوويچ به شــرايط اقتصادي باشگاه پرسپوليس در لفافه. او در نشســت خبري گفت: «يعني استحقاق دريافت حقوقم را ندارم؟ تا به حال خيلي هم كم دريافت كردهام.» «قانون تيموريان» همهگير شــد، حاال بعد از استقالل نوبت به پرسپوليس رســيده. مكاتبه محمد قاضي و ميثم بائو، بازيكنان ســابق پرســپوليس با ايافســي براي دريافت مطالباتشان شــايد به محروميت پرسپوليس از ليگ قهرمانان آســيا منجر شــود. آندو تيموريان با ايده مدير برنامههايش بنياني را گذاشت كه باشگاههاي ايراني را به نظم مالي مجبور ميكند. اين تيمها بايد بدانند كه بيتعهد بودن ســرانجام تاوان دارد، حاال چه استقالل باشند و چه پرســپوليس و چه نفت يا هر تيم ديگري. قرار دادن هواداران مقابل اين بازيكنان و محكوم كردن بازيكنان طلبكار به بيتعصب بودن نيز روشــي رنگ پريده و بياثر است. تماشاگران هم تيمهايشان را با مديراني مسووليتپذير و خوشفكر ميخواهند كه به اندازه جيبشان هزينه كنند و باشــگاه را به مخمصه نيندازند. (چند ساعت بعد از انتشار اين خبر، محمد قاضي شــايد به اين دليل كه مقابل هواداران پرسپوليس قرار نگيرد، خبر پيگيري شكايتش در ايافسي را تكذيب كرد.) به دنبال پذيرفته نشــدن درخواست باشگاه اســتقالل از كميته انضباطي و ناپديد شــدن نامه ارسالي اين باشــگاه به سرپرست دبيركلي فدراسيون و در نتيجــه تثبيــت محروميت ســه بازيكــن مليپوش اميــد اين تيم، مســووالن باشــگاه را بر آن داشت تا با اســتخدام يك وكيل بينالمللي از طريــق فيفا و AFC به احقــاق حق خود از فدراســيون فوتبال بپردازد. طارمي و مسلمان دست از اعتراض برنميدارند و منتقد مديريت پرسپوليس شــدهاند. طارمي ميگويد: «چون درباره پول حرف ميزنيم ميگويند تيم را بههم زديم. چطور بازيكنان اســتقالل 1/6 ميليارد قرارداد بستهاند اما ما بايد 950 ميليون قرارداد ببنديم؟» محســن مسلمان حرفهاي طارمي را تكميل ميكند: «عملكرد من و طارمي مشــخص است. اگر وجود دارند رو در رو حرفشان را بزنند.» آنها ابايي از مصاحبه عليه باشگاه ندارند. اين فقط چند پرده از روزهاي اخير فوتبال ايران است. بگذريم از ماجراهاي وخيمتر در بحث تيمهايي مثل نفت و ســپيدرود. آيا فدراســيون فوتبال بحران اقتصادي در باشــگاهداري و بيتوجهي به قواعد حرفهای در رابطه فدراســيون و باشــگاهها را يك بحــران واقعي ميبينــد و كميتهاي براي كارشناسي واقعي راه مياندازد؟ آيا آژير قرمز را فدراسيون نميشنود؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.