مچ اندازي با تمام وجود

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

مچ اندازي از آن دســته تفريحهاي قديمي اســت كه از سالها پيش، براي نشان دادن قدرت استفاده ميشد. حتي اصطالح خواباندن مچ هم از رواج مچاندازي بين افراد نشــأت ميگرفت و نشــان از عالقهاي داشت كه مردم به اين زورآزمايي داشتند. با وجود همه عالقهاي كه در قديم نســبت به اين فعاليت وجود داشت اما چه كســي فكرش را ميكرد كه روزي مسابقات مچ اندازي قهرماني كشور و انتخابي تيم ملي برگزاري شــود؟ اين مسابقات از روز پنجشــنبه 5 مرداد، به مدت دو روز در شهميرزاد استان سمنان در جريان است. 330 ورزشكار در قالب ۴2 تيم از 22 اســتان كشــور، در اين مسابقات حضور دارند. نفرات برتر در هر وزن، به اردوي تيم ملي مچاندازي جهت حضور در رقابتهاي بينالمللي مجارستان راه پيدا ميكنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.