شادي با دروازهبان

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

عبدا... ويســي بعد از ناكامي فصل گذشتهاش در سپاهان، موفق شــد در نخســتين بازي ليگ هفدهم با اســتقالل خوزســتان مقابل تراكتورســازي به پيروزي برسد. ارزش ايــن پيروزي براي ويســي كه خيليهــا ناكامياش با تيم بحرانزده اســتقالل خوزســتان را پيش بيني ميكردند، خيلي ارزشمندتر از 3 امتياز ساده بوده است. عبدا... ويســي اما ايــن پيروزي را به عملكرد عالي شــيخ ويسي مديون اســت. دروازهبان تيم اســتقالل خوزستان يكي از بهترين روزهايش را مقابل تراكتورسازي داشت و با مهار موقعيتهاي تكبهتك بازيكنان تراكتورســازي، مانع از گلزني آنها شــد و تأثير غيرقابل كتماني در رقم خوردن پيروزي تيمش داشــت. حتي يحيــي گل محمدي هم با اشاره به دو موقعيت تك به تكي كه شيخ ويسي گرفت، او را ستاره بازي ناميده بود. ويســي كه هنوز جمله معروفش دربــاره اينكه دروازهبان خوب از پدر و مادر خوب هم بهتر اســت، از حافظهها پاك نشــده، براي حفظ دروازهبان خوب تيمش از هيچ تالشي دريغ نكرد تا خيلي زود نتيجه اصراري كه به حفظ شــيخ ويســي داشــت را ببيند. به همين خاطر اســت كه بعد از پيروزي تيمش به ســراغ سنگربانش رفته و شادياش را با او تقسيم ميكند. شايد حاال با تماشاي عياري كه بازيكنان در نخستين هفته از ليگ نشــان دادند، ويســي بتواند نفسی از سر آسودگي بكشــد و بــراي به نمايش گذاشــتن عملكــردي بهتر در هفتههاي آينده آماده شود. استقالل خوزستان هفته آينده در نبردي حســاس در آزادي بايد به مصاف استقالل برود و پيروزي اين هفته در بازي هفته بعد به كمك شــاگردان ويسي خواهد آمد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.