آنچه براي خود ميپسندي

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر - حمیدرضا عرب ‪Hamidreza Arab‬

باشگاه استقالل وقتي به واسطه صدور حكم محروميت نورافكن، حسيني و قائدي از سوي كميته انضباطي فدراسيون فوتبال، خود را متضرر ميبينند، فدراسيون فوتبال و كميته انضباطي را تهديد به شكايت در مراجع بينالمللي ميكند اما زماني كه بازيكنان ســابق خود همين راه را رفتهاند تا شــايد بخشي از حقوق پايمال شده را زنده كنند، عليه آنها موج رسانهاي ايجاد ميشود و با انتقادهاي سطحي و مواجه كردن آنها با احساسات هواداران ميكوشند اين شــكايتها را در افكار عمومي ناشي از بيعالقگي شــاكيان به باشگاه جا بيندازند. باشگاه استقالل از ناپديد شــدن نامه درخواســت لغو محروميت بازيكنان به دبيركل فدراسيون فوتبال و صدور حكمي خارج از قوانين گله كرده اســت در حالي كه اگر رفتار باشگاه استقالل با بازيكنان سابق خود را مرور كنيم به اين سر نخ ميرسيم كه بسياري از درخواستهاي اين بازيكنان در كشوي باشگاه استقالل خاك خورده و توجهي به مطالبات حقوقي نشــده كه اين رفتار آنها در پرداخت نكردن حقوق بازيكنان عينا خارج از قوانين است؛ نمونهاش نامههای متعددی كه آندو و كاوه به باشگاه زدهاند و حتی يك نامه در جواب آنها نگرفتهاند. چطور وقتی باشــگاه استقالل محروميت 3 بازيكن خود را خارج از چارچوب قانون ميداند قصد شــكايت به فيفا را دارد اما خلف وعدههاي مكرر و پرداخت نشــدن حقوق بازيكنان داخلياش را خارج از قانون نميداند و هيچ توجهي به آن ندارد و حتي متوقع است كه اين بازيكنان شكايات خود را پس بگيرند؟مديران باشگاه استقالل اگر قوانين فوتبال را تا اين حد مطالعه كردهاند كه محروميت 3 بازيكن خود را خطاي بزرگ و نابخشودني ميدانند بايد در مواجهه با ديگر قوانين و آيين نامهها نيز مطيع باشــند و شرح وظايف باشگاه بر بازيكن را هم به درستي مطالعه كنند. اگر به قول مديران باشــگاه اســتقالل طرح شكايت به مراجع بينالمللي از ســوي بازيكنــان به اصطالح نمــك خوردن و نمكدان شكســتن است بنابر اين بايد شكايت باشگاه استقالل از فدراسيون فوتبال به كنفدراسيون فوتبال آسيا و فيفا را هم همانگونه تعبير كنيم. مثال ميشــود گفت كه چون باشــگاه اســتقالل ميخواهد دعوايي داخلي با فدراسيون فوتبال را به فيفا بكشاند دلبســتگي به اين آب و خاك ندارد. در حالي كه اين ســطحیترين برداشتي اســت كه ميتوان داشت و نبايد طرح شــكواييههايي از اين دست را احساسي كرد و همانطور كه باشــگاه استقالل حق دارد شكايتش را به عاليترين مرجع قضايي فوتبال ببــرد، بازيكنان هم از اين حقوق بهره مندند و اساســا مطرح شدن چنين شكايتهايي ارتباطي با احساسات نــدارد و بايد با نگاهي كامال منطقي به ماجرا نگريســت و نه بازيكنان را بابت طرح اين موضوع در فيفا وكنفدراسيون فوتبال آسيا به نقد كشيد و نه باشگاه را.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.