كيروش؛ عاشق سيب و دوغ

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

هرچقــدر از زمينهاي تمريــن و برنامهريزي ليگ و مســووالن فوتبال مان ناراضي اســت، به همان انــدازه از خوراكيهايمان رضايت دارد. بله، داريم از كارلوس كيروشي ميگوييم كه در پس همه انتقادهاي شديد و همه ناز كردن هايش، ســر ميز غذا به شخصيت متفاوتي تبديل ميشود. عادتهاي غذايي جالب كارلوس كيروش يكي از نكاتي است كه هميشه در اردويهاي تيمملي توجه خيليها را به خود جلب ميكند. كارلوس كه اهميت بســيار زيادي به خورد و خوراك خود و بازيكنان ميدهد، به طور ديوانهواري سيب دوست دارد. اينگونه كه اگر يك روز سيب نخورد روزش شــب نميشود. او يك ساالد مخصوص اسفناج نيز دارد كه آن را هميشه همراه غذا ميخــورد. درباره دوغ هم اعتياد جالبــي دارد. اگر در اردوي تيمملي هنگام صرف ناهار يا شــام باشيد ميبينيد كه او دوغ را به شكل شگفتانگيزی دوســت دارد؛ همانطور كه علي پروين كوكاكوال را. عالقه كيروش به دوغ آنقدر زياد اســت كه يكي از بازيكنان تيمملي دربارهاش ميگفت او بو ميكند و انبار دوغ را پيدا ميكند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.