پرچم ايران در ولودروم فرانسه

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

بــا همه گمانهزنيهايي كه درباره حضــور رامين رضاييان در تيمهاي مختلف مطرح ميشد، رامين رضاييان باالخره توانست بعد از جدايي از پرسپوليس، لژيونر شود. او به اوســتنده بلژيك رفت تا فصل جديدي را در فوتبال خــود تجربه كنــد. حضور او در اين تيم حــاال تعدادي از ايرانيهاي مقيم خارج از كشور را در حمايت از رضاييان و ايران به ورزشگاههاي محل بازي اين تيم ميكشاند. اهتزاز پرچم ايران در ولودروم اســتاديوم فرانســه كه در جريان بازي روز پنج شــنبه اين تيم مقابل مارســي در چارچوب مرحله ســوم مقدماتي ليگ اروپا رخ داده، از نمونه همين حمايتهايي اســت كه رضاييان در تيميــدش از فوتبال دوستان ايراني دريافت ميكند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.