چلسي - اينترميالن

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

بعد از دو روز تماشــاي بازيهاي ليگ برتر فوتبال كه نخستين هفتهاش از پنج شــنبه شــروع شــد، امروز نوبت به عالقهمندان فوتبال خارجي ميرسد تا آنتن تلويزيون بازيهای مورد عالقه شان را پخش كند. بازي چلســي مقابل اينترميالن در چارچوب رقابتهاي بينالمللي فوتبال از ساعت 16:05 به طور زنده از شبكه ورزش پخش ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.