تشویق نکنید تمرکزم به هم می خورد

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

فدراسیون فوتبال سرانجام عقبنشینی کرد و محرومیت ســه بازیکن امید اســتقالل را بخشــید. همچنیــن مهدی تــاج، رییس فدراسیون فوتبال دستور داد کمیته اخالق از احضار علیرضا منصوریــان بابت مصاحبه تند بعد از بازیاش صرفنظر کند.

سایت باشــگاه استقالل شــب گذشته درباره این ماجــرای جنجالی اینگونه خبر داد: «در دیدار صبح ســیدرضا افتخاری و مهدی تاج ریاســت فدراســیون فوتبــال، پیرامون تصمیمات اتخاذ شده توسط کمیته انضباطی فدراســیون فوتبال مبنی بر محرومیت ســه بازیکن تیم ملی امید اســتقالل بحث و تبادل نظر به عمل آمــد و مقرر گردید، بــا توجه به اینکه در حال حاضر 8 بازیکــن رده های پایه استقالل در اردوی آمادگی تیمهای ملی به سر می برند و باشگاه استقالل نهایت همکاری را با فدراسیون فوتبال مبذول داشته است با دستور ریاســت محترم فدراسیون فوتبال محرومیت سه بازیکن امید استقالل لغو و از ارجاع پرونده آقای منصوریان به کمیته اخالق خودداری به عمل آید.»

باشگاه اســتقالل امیدوار بود محرومیت این ســه بازیکن قبل از بازی جمعه شب مقابل نفت آبادان بخشــیده شــود، ولی فدراسیون حاضر نشــد کوتاه بیایــد. منصوریان که قبل از بازی ترجیح داده بــود در این ماجرا موضع تندی نگیرد، بعد از شکســت مصاحبه تندی علیه فدراســیون انجام داد و یادآوری کرد که این حکم خالف قوانین فیفا بوده است.

کمیته اخالق فدراسیون درابتدا سرمربی اســتقالل را احضار کرد، ولی تــاج برای پایان دادن به ماجرا ترجیح داد عقبنشــینی کند و احکام فدراســیون علیه بازیکنان و ســرمربی استقالل لغو شود.

با این تصمیم جدید قطعا این ســوال نزد هواداران اســتقالل به وجــود میآید که چرا این حکم زودتر صادر نشــد تا ایــن تیم بتواند با تمام قوا در آبادان بازی کند. اســتقالل با این سه بازیکن احتماال میتوانست نتیجه بهتری بگیرد و فصل را با شکست شروع نکند.

فدراســیون همچنین باید بــه این ابهام پاســخ دهد که چرا حکمی صــادر کرده که با قوانیــن بینالمللی منافــات دارد و اگر معتقد اســت که این محرومیت ایــراد قانونی ندارد، چرا حاضر شده به خاطر فشار باشگاه استقالل کوتاه بیاید؟

ایــن اولین بار نیســت که فدراســیون فوتبال بر اساس افکار عمومی و موج رسانهای تصمیمگیری میکند و این نگرانی وجود دارد که در مقاطع حســاستر لیــگ برتر این رویه فوتبال را از مسیر قانونمداری خارج کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.