محرومیت‌قبل‌از‌بازي

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

محمد حسین کنعاني زادگان مدافع تازه وارد سایپا در اولین دیدار فصل به دلیل محرومیت به میدان نرفت؛ محرومیتي که البته خود او نیز از آن خبر نداشت. مدافع سایپا در این باره ميگوید: «وارد زمین شدم اما نميدانم چرا یک دفعه محرومم کردند و نميدانم جریان این محرومیت چه بوده اســت. اســمم در لیســت بازیکنان محرومي که به کمیته انضباطي داده بودند هم نبود. لباسم را هم عوض کردم و روي نیمکت نشستم اما به من گفتند محروم هستي و نميتواني بازي کني.» کنعانيزادگان ميگوید: «اصال نميدانم چرا این اتفاق افتاد. دلیلش را هم که پرسیدم ميگویند فصل گذشته در بازي دوم بــه داور اهانت کرده بودي که تا کنون من اهانتي به داور نکردهام و به خودم هم اجازه نميدهم به داور و کســاني که در زمین بازي زحمت ميکشــند، اهانت کنم. جالب اینجاســت که در لیست بازیکنان محروم اسم من نبود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.