نخستین‌اخراجي‌لیگ،‌میثاقیان‌نبود!‌

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

اکبر میثاقیان سرمربي تیم فوتبال سیاهجامگان برخالف تصورات ابتدایي در این بازي از ســوي داور اخراج نشده است. تیم سیاهجامگان در نخستین مســابقه فصل در یک دیدار دشوار موفق شــد ذوبآهن را با نتیجه 2 بر 2 متوقف کند. در انتهاي این بازي و بر اساس تصاویر تلویزیوني به نظر ميرسید اکبر میثاقیان سرمربي سیاه جامگان توسط داور مسابقه اخراج شده است. پس از مسابقه مشخص شد که داور مسابقه عباس دهقان دستیار اکبر میثاقیان را از روي نیمکت اخراج کرده و با این وصف سیاهجامگان در بازي بعد سرمربي خود را همراه خواهد داشت. با این وصف میثاقیان نخستین اخراجي لیگ برتر نیست و این لقب به عباس دهقان دستیار او تعلق دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.