پورعلي‌گنجي‌در‌مونیخ

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

مانوئل فریرا، ســرمربي پرتغالي تیم السد قطر در نهمین روز اردوي آمادهسازي اتریش به شاگردانش استراحت داد و آنها نیز با استفاده از این فرصت راهي شهر مونیخ شــدند. بازیکنان تیم السد قطر با یک دستگاه اتوبوس از محل برپایي اردوي اتریش راهي شهر مونیخ در آلمان شدند که فاصله زماني 90 دقیقهاي داشت. ژاوي، مرتضي پورعليگنجي، مليپوش ایرانــي و یارانش ضمن گردش از مناطق دیدني شــهر مونیخ عکسهایي نیز به یادگار انداختند. الســد قطر در اردوي اتریش 3 دیدار تدارکاتي نیز برگــزار ميکند کــه در اولین بازي برابر حریف ترکیــهاي خود به نتیجه تساوي پرگل 4 بر 4 دست یافت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.