انصاريفردو رقیبی به نام سرمربی

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران - روح ...ا معظمي ‪Roohollah Moazami‬

رقابت انصاري فرد با امینیکه و بن نابوهانه هم جذاب است و هم به سود المپیاكوس. البته اگر بنسیك هاسي، سرمربي المپیاكوس به كریم هم اندازه نابوهانه و امینیکه بها بدهد، به نامها توجه نکند و بهترین مهاجم تیمش را در تركیب اصلي قرار بدهد. این مساله انصاري فرد با هاسي است. او اگر فرصت بیشتري در اختیار كریم انصاري فرد قرار بدهد نتیجهاش را خواهد دید. همانطور كه پائولو بنتو، سرمربي سابق المپیاكوس وقتي آمادگي و تالش انصاري فرد را دید در نهایت مجاب شد تا از این مهاجم 27 ساله در تركیب اصلي استفاده كند. او جواب این اعتماد را گرفت، آن هم وقتي كه كریم در لیگ اروپا نمایش خیره كنندهاي ارائه كرد.

كريم انصاريفرد ميماند و در المپياكوس رقابت ميكند. رقابت بــراي بازي در تركيب اصلي و پســت مهاجم هدف. او البته در ليگ اروپــا، جايي در فهرســت المپياكــوس پيدا نكرد اما همچنان تالش ميكند تا برســد به جايي كه هم از شــايعههاي مختلف پيرامون جدايياش خالص شود و هم در فصل منتهي به جام جهاني گل بزند، بدرخشد و همراه تيم ملي به روسيه برود.

كريــم البتــه بارها ثابت كــرده كه اهل مبــارزه اســت. او از زماني كــه نوجواني 16 ســاله بود و به سايپا آمد تا با مهاجماني آماده رقابــت كند تا امروز ايــن خصوصيت را بارها نشان داده و سختكوشي را تجربه كرده است. آخريــناش هم حضور در پامپلونا و باشــگاه اوساســونا بود. او به ليگ ايران برنگشــت. در اروپا ماند، با مشــكالت عديده دست و پنجه نرم كرد و سرانجام در يونان در مسير موفقيت گام برداشت.

انصــاري فــرد بــراي بــازي در تركيب المپياكــوس، هم با مربي رقابت ميكند و هم سه مهاجم از كومور، نيجريه و برزيل. حاال چرا كريم بايد با سرمربي المپياكوس رقابت كند؟ بنســيك هاسي يك رگ آلبانيايي دارد و يك رگ صرب. او در تمرينهاي پيش فصل بارها انصــاري فرد را در اوج آمادگي ديده اما هرگز روي تواناييهاي او حساب نكرده است. كريم در دو بازي تداركاتي براي المپياكوس گل زد اما هاسي تواناييهاي او را نديد يا نميخواست كه ببيند.

انصاري فرد در حالي در بازي المپياكوس در مرحله پلي آف ليــگ قهرمانان اروپا براي تيمش به ميــدان نرفت كه بن نابوهانه رقيب جــدي او در اين فصل از رقابتها توانســت دو گل ارزشــمند را در زمين پارتيزان بلگراد براي تيم يوناني به ثمر برساند. درخشش اين مهاجم اهل كشــور كومور و نقش كليدي او در كســب اين پيروزي باارزش خارج از خانه، اين دلواپســي را به وجــود آورده كه انصاري فرد در فصل منتهي بــه جام جهاني كمتر از قبل شــانس حضور در تركيب تيم باشگاهي را داشته باشد.

درباره ال فاردو بن نابوهانه يكي از رقباي كريم انصاري فرد در خط حمله المپياكوس بد نيســت بدانيد كه اين بازيكن 28 ساله متولد كشور فرانسه است اما مليتي كوموري دارد. بن فوتبال حرفهاي را در ســال 2008 و با حضور در تيــم فرانســوي لوهاور آغاز كرد و ســپس پيراهن لوادياكــوس، المپياكوس و پانيونيوس را پوشــيد. بن نابوهانه در فصل 2016-2017 نيز با قرارداد قرضي به تيم پانيونيوس پيوست. كريم انصاري فــرد نيز دو فصل 2015-2016 و 2016-2017 پيراهــن پانيونيــوس را بر تن داشت. نكته جالب اينجا است كه كريم انصاري فرد در فصل 2016-2017 در 14 بازي 5 گل براي تيمش به ثمر رساند اما بن نابوهانه مهاجم كوموري آن فصل پانيونيوس در 34 بازي 9 بار براي اين تيم گل زد.

ديگر رقيب انصاري فرد مهاجمي مشهور با مليتي نيجريهاي است. امانوئل امينيكه 30 ســاله با سابقه بازي براي اســپارتاك مسكو، وســتهم، فنرباغچه و العيــن. امينيكه 37 بار هم براي تيم ملي نيجريه بازي كرده و 9 گل به ثمر رسانده. اين مهاجم فعال مهاجم اصلي المپياكوس محسوب ميشود.

ســبا برزيلي با شــماره 92 سومين رقيب انصاري فرد اســت. مهاجمي 25 ساله باسابقه بازي براي كروزيرو، پورتو و اســتوريل پرتغال. ايــن مهاجم برزيلي 2 بــازي براي تيم زير 20 ســالههاي برزيــل انجام داده امــا گلي به ثمر نرســانده. او البته جايگاهي پايينتر از انصاري فــرد در تركيــب المپياكــوس دارد و خطري جدي براي شماره 10 تيم ملي ايران محسوب نميشود.

نكتــه اميــدوار كننــده دربــاره كريم انصاريفرد اين اســت كه او يك مهاجم تمام كننده تخصصي اســت و بن نابوهانه يك بال راست كه توانايي بازي بهعنوان مهاجم را دارد. هرچند گلهاي بن نابوهانه در ديدار حساس المپياكوس در مرحله پلي آف ليگ قهرمانان اروپا بيانگر اين اســت كــه كريم انصاري فرد براي حضور در تركيب المپياكوس كار سختي پيش رو دارد.

رقابت انصاري فرد با امينيكه و بن نابوهانه هم جذاب اســت و هم به ســود المپياكوس. البته اگر بنسيك هاسي، سرمربي المپياكوس به كريم هم اندازه نابوهانه و امينيكه بها بدهد، به نامها توجــه نكند و بهترين مهاجم تيمش را در تركيــب اصلي قرار بدهد. اين مســاله انصاري فرد با هاسي است. او اگر شرايط را در نظر بگيرد و فرصت بيشــتري در اختيار كريم انصــاري فرد قرار بدهد نتيجــهاش را خواهد ديد. همانطور كه پائولو بنتو، ســرمربي سابق المپياكوس وقتي آمادگي و تالش انصاري فرد را ديد در نهايت مجاب شــد تا از اين مهاجم 27 ســاله در تركيب اصلي اســتفاده كند. او جواب ايــن اعتماد را گرفت، آن هم وقتي كه كريــم در ليگ اروپا نمايــش خيره كنندهاي ارائه كرد.

اين تنها دغدغه كريم انصاري فرد نيست. او جــام جهاني را هم پيــش رو دارد و تالش ميكند تا بهترين عملكرد باشــگاهي را ارائه كند و براي دومين بار پا به مهمترين مسابقات جهان فوتبال بگذارد. اتفاقي كه با توجه به سابقه و تجربه كريم دور از دســترس او نخواهد بود.

كریم بارها ثابت كرده كه اهل مبارزه است. او از زماني كه نوجواني 16 ساله بود و به سایپا آمد تا با مهاجماني آماده رقابت كند تا امروز این خصوصیت را بارها نشان داده و سختکوشي را تجربه كرده است. آخریناش هم حضور در پامپلونا و باشگاه اوساسونا بود. او در اروپا ماند و سرانجام در یونان در مسیر موفقیت گام برداشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.