شجاعي: من حاجی صفی را به يونان نبردم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

وقتــي صحبــت از بازيكنان شــاخص فوتبال ايران ميشــود بدون شــك يكي از اين بازيكنان مســعود شجاعي است، بازيكن تيم ملــي فوتبال ايــران؛ بازيكني كه موفق شد براي سومين بار صعود به جام جهاني را تجربه كند تا از ايــن لحاظ در تاريخ فوتبال ايران به ركوردي قابل توجه دســت يابد. از سوي ديگر وقتي صحبت از شجاعي ميشود به جز مســائل فوتبالي و افتخار آفرينيهاي اين بازيكن با پيراهن ملي، مسائل اجتماعي نيــز در پيرامون اين بازيكــن جنبه پررنگي پيدا كرده تا جايي كه خود مســعود يكي از دغدغههايش را مشــكالت اجتماعي معرفي ميكند.

شــجاعي از قولهايي كه براي حمايت از تيــم ملــي داده ميشــود و هرگز عملي نميشــود تا دفاع از پيشــنهاد حضور بانوان در ورزشــگاهها و البته بســياري از مســائل ديگــر از جمله حضور احســان حاجي صفي در ليگ يونان صحبت ميكند. شجاعي ابتدا از ســومين حضور در جام جهاني ميگويد: «هيــچ بازيكني نميتواند خــودش را مالك پيراهن تيم ملي بداند كه بخواهد با اطمينان در اين مورد حرف بزند. هنوز يك سال تا جام جهاني وقت باقي مانده و من همه تالشــم را ميكنم با تمرينات سختتر و ارائه بازيهاي خوب در باشــگاهم و تيم ملي بتوانم به تيم ملي كمك كنم و انشاءا... كه در روسيه هم حضور داشته باشــم. مطمئنا در اين صورت اگر اين اتفــاق برايم بيفتد يك افتخار بزرگ براي من محســوب شــده امــا در مورد اين موضوع خيلي فكر نكرده و نميكنم!»

حمايت از تيم ملي تا جام جهاني يكي از بحثهايي اســت كه اين روزها شــنيده ميشود. شجاعي ميگويد: «اين يك بحث كهنه و قديمي اســت كه بــا اظهارنظر من و صحبــت كردن چيزي حل نميشــود و معتقــدم كه بايد يك همــت و البته عزم و عرق ملي پشــت اين قضيه باشد تا درست شــود، در غير اين صورت در اين چند سال هرچقدر صحبت در اين مورد شــده است، در اين خصوص هيچ تأثير مثبتي نداشــته است. به نظرم بد نيست اگر يك سال مانده به جام جهاني يك كميته حل بحران براي تيم ملي تشــكيل بدهيم، به شرطي كه به حرفهــا و تصميمات ايــن كميته احترام گذاشــته و به تك تك آنها رسيدگي شود. شــايد اين اقدام بتواند به شــكل منطقي و كوتاهمــدت حداقل تا حضــور تيم در جام جهاني به ما كمك كند.»

يكي از خواستههاي شجاعي در مالقات با رييس جمهوری، حضور بانوان در ورزشگاهها بود. كاپيتان تيم ملي بيشتر توضيح ميدهد: «فكر ميكنم حاال حتي مخالفان ورود بانوان به ورزشــگاهها به اين نتيجه رسيدهاند كه به طور آزمايشــي هم كه شــده خوب است اين اتفاق بيفتــد و اينكه مطمئنم با حضور بانوان خيلي جو استاديومها بهتر ميشود و ميتوانيم شــاهد بازيهاي پرتماشــاگرتر و همچنين دلگرمي بيشــتر براي ورزشــكاران با حضور خانوادههاي آنها باشيم. بانوان محترم مديون هيچ كس نيســتند چون آنها به گردن مردان سرزمينشــان در طول تاريخ حق داشتهاند و دارند كه اين مســأله ميتواند جواب ذرهاي از فداكاريها و محبتهاي آنها باشد.»

شجاعي از حضور در پانيونيوس و يونان راضي اســت: «به نظر من هم كشور يونان و بخصوص شــهر آتن خيلي تماشايي و جذاب است بخصوص براي ما ايرانيها كه مشتركات تاريخي و فرهنگي با آنها داريم. اينجا خيلي راحتــم. تيم ما در يونان بــه اينكه مثل يك خانواده منسجم هستيم، معروف است. حتي بازيكناني كه از تيمهاي ديگر يونان به تيم ما اضافه ميشوند اين مسأله را عنوان ميكنند. اين يكــي از داليل موفقيــت پانيونيوس و همچنين تمديد قرارداد من بود.»

گفته ميشود يكي از داليل حضور حاجي صفي در پانيونيوس، مسعود شجاعي است. او ميگويد: «من احسان را به پانيونيوس نبردم. باشــگاه حدود ‪6 5،‬ ماه بود كه احسان را زير نظر داشــت و در طول اين مدت هم از من در مورد او اطالعات ميگرفتند و من هم حاجي صفي را تأييد كردم، چون لياقت و توانايياش را داشت. احسان در اين دو بازي كه به ميدان رفت نشان داد كه انتخاب باشگاه براي جذب او كامال درســت بوده و البته باعث سربلندي ما نيز شد.»

ســوژه مهم درباره شــجاعي و حاجي صفي، بازي با مكابي اســت. مسعود در اين مورد هم صحبت ميكند: «مســلما به خاطر احترام به قوانين كشــورمان به تلآويو سفر نكرديــم و با توجه به اين مســأله و ارســال نامــهاي به يوفا از طرف باشــگاه پانيونيوس با همين مضمون براي بازي رفت به مشــكل نخورديم اما در بازي برگشــت بــا توجه به قوانيــن موجود بايــد يك راهحل اساســي پيــدا كنيم، در غير اين صــورت يوفا ما را با محروميت و جرايم ســنگيني مواجه خواهد كرد كه با تحقق اين امر باشــگاه اين موضوع را متوجه و مربوط به ما ميداند. بنابراين اين موضوع يك مقدار شرايط را پيچيده برايمان كرده است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.