تاج:حقپخشرابدهند مشکلحلمیشود

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

رييس فدراســيون فوتبــال معتقد اســت اگــر حــق پخــش تلويزيوني براي فوتبــال محقق نشــود، تيمهاي تراكتورسازي، پرسپوليس و استقالل كه تا 31 ژانويه مهلت دارند، دچار مشــكل خواهند شد.

مهدي تــاج درباره رونــد پيگيري موضــوع حق پخــش تلويزيوني ورزش ميگويــد: «قبــال صداوســيما مايل به برگــزاري جلســه و نشســت در مورد حــق پخش با فدراســيون نبــود، ولي خوشــبختانه با مذاكرات عليعســگري و ســلطانيفر باب جلســه و گفتوگو در اين باره باز شــده اســت و به نتايج خــوب و اميدواركننده رســيدهايم. اين موضوع جاي خوشــحالي دارد و از اين بابت شــخصا از سلطانيفر براي ورود به مســاله حق پخش و گفتوگو با رييس سازمان صداوســيما براي كمك به حل اين موضوع تشكر ويژه ميكنم.»

تاج صحبتهايــش ر ا اينگونه ادامه ميدهــد: «رويــه مــا در موضوع حق پخــش تلويزيوني، راهبرد وزير ورزش و جوانــان يعني برد - برد اســت و تالش ميكنيم تا قبل از ســال جديد ميالدي اين موضوع حل شــود. البته مجلس هم در اين باره ورود كرده و قبال جلســاتي در مجلس شوراي اسالمي با مسووليت آقاي مطهري داشــتيم اما اين موضوع هنوز به نتيجه جدي نرســيده اســت. اگر حق پخــش تلويزيوني براي فوتبال محقق نشــود، تيمهاي تراكتورســازي، پرســپوليس و استقالل كه تا 31 ژانويه مهلت دارند دچار مشكل خواهند شد و بعــد از آنها تيمهاي ديگر كشــور نيز با مشكل مواجه خواهند شد. »

رييس فدراسيون فوتبال ميگويد: «كمكهــاي دولت بــه ورزش به طور كلي از طريق صداوســيما و حق پخش تلويزيوني اســت. بعضيها فكر ميكنند ما پول مجدد ميخواهيم، در صورتي كه اعتقادمان اين اســت كه حق پخش، از حقوق شناخته شده فوتبال در دنياست و ما اگر بتوانيــم فقط همين موضوع را حل كنيم، بســياري از مشكالت ورزش برطرف خواهد شد. »

تاج در خصــوص ميزان حق پخش تلويزيونــي كنوني و عــدد 23 ميليارد تومانــي كه زماني به فوتبــال پرداخت شــده بود، ميگويد: «البته آن عدد 23 ميليارد در مقايســه با نيازهاي فوتبال، زمانهاش به عهد باســتان برميگردد و صحبت امــروز حق پخــش تلويزيوني خيلي باالتــر از اين رقمهاســت. براي اينكه فوتبال كشــور شــاداب، خودكفا، فعال و ســرزنده باشد و با موفقيتهاي خود دل مردم را شــاد كند بايد بيش از اينها هزينه شود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.