نمره خوب رضاييان مقابل مارسي

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

در اولیــن جــاه طلبي اروپایي اوستنده، این تیم در حالي مقابل حریف سرشناس فرانسوي در بازي رفت مرحله ســوم پلــي آف یورولیگ شکســت خورد كه ســتاره ایراني جــزو بهترینهاي این تیم شناخته شــد. اوستنده بلژیك در حالــي به مصاف المپیــك مارســي رفت كه رامین رضاییان خرید جدید این باشگاه در تركیب اصلي به میدان رفــت و 90 دقیقه در ورزشگاه ولودروم نمایش خوبي در اولین چالش اروپایي ارائه داد.

بعد از این بازي رسانههاي بلژیکي با تمجید از عملکرد رامین رضاییان در تحلیلهاي خود بیشــترین نمــره را به مليپوش ایراني اوســتنده دادند تا رامین در كنار ســه بازیکن دیگر این تیم بلژیکي با نمره 6 از 01، شروع رویایي خــود را در تجربه اروپایي به ثبت برساند.

این نمره خوب از ســوي رسانههاي بلژیکي به رامین رضاییان در حالــي او را در میان ســتارههاي این تیم در ورزشگاه زیبا و خاطره انگیز ولودروم قرار داد كه ســایت ووته بال بلژیك در گزارشي از تازه واردهاي ژوپیرلیگ از سه خرید اوستنده بهعنوان بازیکناني نام برد كه ميتوانند با نمایش درخشان خود این تیم و طرفدارانش را با روزهاي رویایــي روبهرو كنند. ســه خریدي كه نام رامین رضاییان نیز در میان آنها دیده ميشد و مورد توجه سرمربي باشگاه نیز قرار گرفته بود. رضاییان حاال بــه یکــي از بازیکنان كلیدي اوستنده بدل شده و اگر به همین روند ادامه بدهد ميتواند فصل درخشــاني را سپري كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.