دوره مربيگري حرفهای با فلمينگ شروع شد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

دوره جديــد كالسهاي مربيگري پرواليسنس در آكادمي فوتبال آغاز شد. اين دوره از كالسهــا با حضور مدرس دانماركي، فلمينگ برگزار خواهد شد و البته چهرههاي سرشناسي در اين دوره از كالسها حضور دارند.

فلمينگ پيشــتر در مــس كرمان فعاليت ميكــرد. او البته مدير آكادمي اين باشــگاه بود و دستيار صمد مرفاوي در ايــن تيم كه آن زمــان ليگ برتري محسوب ميشد.

يحيــي گل محمــدي ســرمربي حال حاضر تراكتورســازي، مجيد صالح مربي تيم فوتبال پيكان، فرشاد پيوس، مجتبي تقوي، محمد حســين ضيايي، ايراندوســت و كريم قنبــري از جمله چهرههاي سرشناســي هســتند كه از صبح شنبه در اين دورهها حاضر شدند.

اين دوره از كالسهاي پرواليسنس مربيگــري بــا صحبتهاي مهــدي تاج رييس فدراســيون فوتبال و محمدرضا ساكت سرپرست دبيركلي فدراسيون از صبح شنبه آغاز شد و مهدي تاج اولين سخنران اين دوره بود.

در ميان مربيــان حاضر اين دوره، تنهــا دو چهره هــم اكنــون در ليگ برتر حضــور دارنــد و ديگر افــراد در فصــل جاري فوتبــال ايــران در ليگ برتر و دســته يــك هدايــت تيمي را بر عهده ندارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.