بردي اف: سردار پيشنهادي ندارد!

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

ســرمربي روبين كازان در نشست خبري درباره انتقال سردار آزمون به تيم فوتبال التزيو به صحبت پرداخت.

به گزارش اكســپرس، بحث انتقال سردار آزمون به التزيو اين روزها در رسانهها به شدت شنيده ميشود.

همين باعث شــد كه در نشســت خبري قربان بــردي اف از اين مربي درباره جدايي آزمون ســوال كنند كه او گفت: «هيچ پيشــنهاد رسمي براي آزمون به دســت ما نرســيده اســت. من اصال اهميتي به چيزهايي كه در روزنامهها نوشــته ميشود، نميدهم. خبر رسمي اين است كه هيچ پيشنهاد رسمي براي او نداريم.» وقت آن رسيده که بانوان هم به ورزشگاه بيایند

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.