ميناوند:‌حر‌فهاي‌مسلمان‌و‌طارمي‌از‌روي‌سادگي‌بود

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

مهــرداد ميناونــد بعــد از پيــروزي پرســپوليس در نخســتين ديدار ليگ برتر مقابــل فوالد گفت: «وضعيت پرســپوليس در نخستين هفته از رقابتها راضي كننده بود. ايــن تيم به مراتب بهتر از ســوپرجام بــازي كــرد. يادمان نرود كه پرســپوليس در اين بازي همــه بازيكنانش را در اختيار نداشــت. به نظرم بــا اضافه شــدن ديگر بازيكنان وضعيت تيــم روز به روز بهتر هم خواهد شد.»

ميناوند درباره حرفهاي مســلمان و طارمي كه حاشيهســاز شــده گفت: «يك چيزي را كلــي بگويم، من چــون طرفدار صلح و دوستي هســتم اينطوري به ماجرا نــگاه ميكنم كه اين مســائل بــه وجود ميآيد. بازيكن گاهي ممكن اســت از رفتار باشــگاهش ناراضي باشــد امــا بايد بگويم همين ابتداي ليگ جاي اين حرفها نبود.»

او افــزود: «شــما يك جايــي حرفي ميزنيــد كه فايده دارد اما در اين شــرايط اقتصادي كه خيلي از هواداران خودشــان دغدغه مالــي دارند، بيان اين حرفها هيچ فايدهاي ندارد. با وجــود احترامي كه براي مســلمان و طارمي قايلم اما بايد بگويم اين حركت آنها از روي سادگي بود. اينكه حاال ميگويند باند تشكيل دادهاند و اينها را هم دوســت ندارم در اين شــرايط قبول كنم. بايد خوشــبينانه نگاه كنيم من واقعا از اين پرسپوليس قدرتمند لذت ميبرم و درست نيســت خودمان براي اين تيم فوقالعاده، حاشيه درست كنيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.