پنجعلي:‌باشگاه‌پرداختي‌به‌بازيكنان‌را‌شفاف‌كند

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

محمد پنجعلي كاپيتان سابق پرسپوليس درباره بــازي نخســت اين تيــم مقابل فوالد ميگويد: «در مســابقه اول مهمتــر از كيفيت بــاال و بازي خوب، نتيجــه اهميت زيادي دارد چون به بازيكنــان و اعضاي تيم كمك ميكند تا از نظر روحي در شرايط مطلوبي قرار بگيرند . پرســپوليس هم سه امتياز را به دست آورد و با اينكه از نظر بدني هنوز شرايط ايدهآلی ندارد خوب بازي كــرد . البته در جريان بازي ديديم كه روند تيم پرسپوليس افت و خيز داشت اما از هفته سوم، چهارم بازيهاي زيبايي از اين تيم خواهيم ديد.» وي درباره مشكالت مالي باشگاه پرســپوليس و مصاحبههاي بازيكنان ميگويد: «به نظــر من در همين شــروع فصل بايد اين مسائل را حل كنند چون ايجاد حواشي اصال به نفع تيم نيست . اين قضايا بايد هر چه سريعتر تمام شــود چون اگر ادامه پيدا كند تيم ضربه خواهد خورد.» پنجعلي درباره اعالم حكم ژوزه و دستيارانش و بدهي بزرگ پرسپوليس ميگويد: «بــه هر حال قــراردادي بــوده و قانون وجود دارد . متاســفانه اينجا به قانون عمل نميشود . مطمئنا پرداخت اين پول براي باشــگاه بسيار ســخت خواهد بود اما اين مشــكل كل فوتبال ماست و همه باشگاهها با مشكالت مالي دست به گريبان هســتند.» وي در پايــان ميگويد: «باشگاه بايد به صورت شفاف مشخص كند كه بازيكنان چقدر پول گرفتهاند و چقدر طلبكارند . آنها قرارداد بســتهاند و پولشان را ميخواهند . البته پرسپوليس از سالهاي قبل هم طلبكار زياد دارد. خود من هم از باشــگاه طلب داشتم كه اصال قيد آن را زدم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.