ماهيني‌تا‌آخر‌فصل‌مدافع‌چپ‌م ‌يماند؟

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

به نظر ميرســد برانكــو حاال ديگر حســين ماهيني را بهعنوان مدافع چپ ميشناســد و از نظــر او كاپيتــان دوم ســرخها اول يك مدافع چپ است بعد مدافع راست و مياني! برخي گمانهزنيها حاكي از اين بود كه بــا توجه به دوري يــك هفتهاي صادق محرمي از تمرينات و بازي در ســوپرجام احتماال مثل ديدار با نفــت ماهينــي و مصلــح در راس و چپ خــط دفاع تيم شــان مقابل فوالد به ميدان ميروند امــا برانكو ثابت كرد عالقه زيادي بــه محرمي دارد و او را در تركيب اصلي بــازي داد. همين موضوع باعث شد تا ماهيني دوباره به دفاع چپ برگردد كه مثل هميشــه بازي معقولي ارائــه داد و بي اشــتباه كار كرد. به نظر ميرســد در اين فصل گزينه اول برانكو براي دفاع چپ همين حســين ماهيني است چرا كه حتي با بازگشت سيدجالل او قصــد ندارد، انصــاري را به دفاع چپ برگرداند و شــايان مصلح هم براي اينكه در تركيب اصلي قرار بگيرد، كار بســيار سختي خواهد داشت. البته طبيعي است كه ماهيني مثل بازي در دفاع راســت، در فاز حمله بهعنوان مدافع چپ كارايي زيادي نداشته باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.