ربروف دو بازيكن شاخص تيمش را نميخواهد

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

به نقل از الشــرق، باشــگاه االهلي عربســتان به يــك چهــارم نهايي ليگ قهرمانان آسيا راه پيدا كرده و بايد در اين مرحله به مصاف تيم فوتبال پرســپوليس برود. اين باشگاه عربستاني تصميم گرفت كه سرمربي با تجربه خود را در تابستان از كار بر كنار كند و سرگئي ربروف اوكرايني را بهعنوان ســرمربي جديد خود انتخاب كند. ربروف از ســطح كيفــي بازيكنان خارجي االهلي راضي نيست. او اعالم كرده كه به محمد عبدالشــافي بال چپ مصري االهلي و همچنيــن فتفاتزيديس، هافبك يونانــي تيمش نيازي ندارد و به باشــگاه اعــالم كرده كه بايــد گزينههاي خارجي خوب و بــا كيفيت را جايگزيــن اين دو بازيكن كند. اين تصميم ربروف در حالي اســت كه هر دو بازيكــن از بهترينهاي االهلي به شمار ميآيند و به خاطر نمايش خوبي كه داشــتهاند قــرارداد آنها تمديد شــده است. با اين حال سرمربي اوكرايني االهلــي از عملكــرد آنها راضي نيســت. روزنامه الشرق عربســتان نوشت كه اين تصميم ربروف باعث اختالف او با ســران باشگاه و تعجب آنها شده و بسيار بعيد به نظر ميرسد كه اين خواسته سرمربي تيم بر آورده شــود. االهلي در اردوي اتريش عملكــرد خوبي از خود نشــان نداد و در ديدار اخير مقابل قونيه اسپور هم با چهار گل تن به شكســت داد. اين تيم پيش از اين هــم مقابل اودينزه با نتيجه 4 بر يك تن به شكســت داده بــود و همين باعث انتقاد از سرمربي جوان االهلي شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.