حمايت‌بازيكنان‌پرسپوليس‌از‌كاپيتان‌به‌خاطر‌انتقاد‌از‌طاهري‌روي‌آنتن

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

بعد از حضور سيدجالل حسيني در تلويزيــون، جواد خيابانــي مجري برنامه فوتبال برتر سعي كرد كاپيتان پرسپوليس را رودرروي سرپرســت باشگاه قرار دهد. البته سيدجالل بسيار خويشتنداري كرد و هر چقدر خياباني تالش داشــت تا از او حرفي بكشد اما كاپيتان سرخها به مسائل و مشــكالت كلي اشــاره داشت و مشكل پرسپوليس را مشكل فوتبال ايران خواند. با اين حال ظاهرا بعد از مواجهه سيدجالل با طاهري مســائلي در تيم به وجود آمده و حسيني تحت فشــار قرار گرفته است. سيدجالل در زمان حضورش در تلويزيون و در حضور طاهري دو سه بار تاكيد كرد اين هواداران هســتند كه باشگاه را اداره ميكننــد و اين طعنهاي بــد به مديريت طاهــري بود كه به غير از روش ســامانه هواداري جور ديگري نميتواند درآمدزايي كند. بعد از اين اتفاقات چند بازيكن اصلي پرســپوليس با گذاشتن عكس سيدجالل در اينســتاگرام شــان از او تقدير كردند. كاپيتان پرســپوليس هم عكس تك تك همبازيانــش را دريك قــاب گنجاند و به نوعي از آنها تشــكر كرد. گفتني اســت از حضور ســيدجالل در تلويزيون دقايقي قبل از شروع بازي با فوالد هم انتقاد شده بود چرا كه او با وجود حضور در ليســت، دقيقه 15 به ورزشــگاه رسيد. با اين حال حســيني گفته با درخواســت باشگاه به تلويزيون رفته بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.