كاشاني:‌طارمي‌و‌مسلمان‌بايد‌ارشاد‌شوند

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

جعفر كاشــاني، رييس هيــات مديره باشگاه پرســپوليس درباره برد پرسپوليس مقابل فوالد خوزســتان در هفته اول ليگ گفت: «تيم ما بسيار بازي خوبي را از همان ابتــدا انجام داد و با شايســتگي به پيروزي رسيد. از اين بابت بسيار خوشحال هستيم و اميدوارم كه امسال هم سال خوبي را پيش رو داشته باشيم.»

او در ادامــه دربــاره صحبتهايي كه برخي از بازيكنان در پايان اين ديدار انجام دادنــد هم گفت: «به هر حال بازيكنان بايد ايــن را بدانند كــه در چه باشــگاه بزرگي بــازي ميكننــد و ارزش پيراهني را كه بر تن ميكنند بدانند. پرسپوليس اگر باشگاه واقعي شود كه در مســير حركت به سوي آن اســت، ديگر شــاهد چنيــن اظهاراتي نخواهيم بود.»

عضو هيات مديره باشــگاه پرسپوليس در ادامه در واكنش به صحبتهاي مسلمان كه عنوان كرده براي خيريه بازي كردهايم، گفت: «چگونــه بازيكني چنين صحبتي را مطرح ميكند. طي دو سال اخير در باشگاه پرســپوليس بيشــترين پول پرداخت شده است. در هيچ دورهاي اين باشگاه نتوانسته اينقدر به بازيكنانش پول پرداخت كند. من فكر ميكنم كه محســن مسلمان و مهدي طارمي كه از جوانان تيم هستند، بايد ارشاد شوند. اينها مثل فرزندان من ميمانند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.