بشار‌ده‌روز‌يا‌دو‌هفته؟‌

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

بشار رســن روز جمعه تهران را به مقصد نجف ترك كرد تــا در بازيهاي باقيمانده تيم نيروي هوايي شركت كند. تركاشوند روز جمعه گفــت اين بازيكن به عراق مــيرود و 10 روز ديگر برميگردد اما خود بشــار در مصاحبهاي گفته دو هفته بعد برميگردد. گفتني است سه بازي نيروي هوايــي در ليگ عراق باقي مانده و دو هفته براي ســه بــازي معقولتر به نظر ميرسد. با اين شرايط رسن قبل از بازي هفته چهارم پرسپوليس در تهران خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.