بازي‌دوستانه‌با‌القادسيه

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

سرگي ربروف سرمربی تيم االهلي پس از برگزاري موفقيتآميــز اردوي تداركاتي خــود در اتريش به بازيكنانش اســتراحت داده اســت. االهلي در اين اردوي تداركاتي اروپايي 7 بازي دوســتانه انجام داد كه در 4 بازي به پيروزي رســيد و در 3 ديدار تن به شكســت داد. االهلي قرار اســت پس از اســتراحت چند روزه در ديداري تداركاتي در جده به مصاف تيم القادسيه برود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.