ميخواستم در مربيگري عرض اندام كنم

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران - آزاده پيراكوه ‪Azadeh Pirakouh‬

چند روزي قبل از رقابتهاي قهرماني آسیا مسیرش را از تیم مدیریتي فدراسیون دوومیداني جدا كرد و قرار شد بهعنوان مربي كنار دو نفر از مليپوشان به كارش ادامه بدهد. در این گیر و دار، كمي براي برگشت روي پیست دو دل شد و ماند كه پایش را به تیغ جراحي بسپارد و دوباره براي برگشت به مسابقه، خودش را آماده كند یا اینکه براي همیشه مسابقه را فراموش كند؟ با حساب و كتابي كه پیش خودش كرد، راه دوم را انتخاب كرد. سجاد مرادي فعال تصمیم گرفته بهعنوان مربي كار كند كه بین شاگردانش دو مليپوش هم دارد. امیر مرادي و حسین كیهاني كه یکي از این دو نفر تا چند روز دیگر راهي رقابتهاي جهاني لندن ميشود. به این بهانه چند دقیقهاي با سجاد مرادي همکالم ميشویم.

تصمیمتــان براي همــکاري با فدراسیون در بخش سازمان تیمهاي ملي تغییر نکرده؟

نه. به خاطر همان داليلي كه گفتم، قصد ندارم با فدراسيون همكاري كنم.

امــا دقیقا بعد از همــان تصمیم بهعنوان مربي كارتان را شروع كردید.

خب اين دو نفر برايم عزيز هســتند و خواســتم كمكــي كرده باشــم. امير كه برادرم هســت و ميخواهم از شرايطي كه داشته دور شود و دوباره به روزهاي خوبش برگردد. حسين كيهاني هم استعداد خوبي اســت كه به نظرم ميتواند نتايج خوبي در رقابتهاي پيش رو به دســت آورد. ضمن اينكه بازيهاي آســيايي در پيش اســت و ميخواستم در مربيگري عرض اندام كنم.

پس با فدراســیون قرارداد دارید و این یعني اینکــه به همکاريتان در زمینه دیگري ادامه ميدهید.

قرارداد دارم امــا فعال پولي دريافت نكرده ام.

بعید ميدانم سجاد مرادي بدون اینکه قرارداد محکمي داشــته باشد، وقت بگذارد.

گفتم كه اين دو نفر برايم فرق دارند و دلم ميخواهد كمك شان كنم.

به نظر ميرســد امیر از روزهاي بدي كه داشــته فاصله گرفته و كمكم خودش را پیدا ميكند.

مشــكل امير اين بوده و هســت كه انگيــزه كافي در دووميدانــي وجود ندارد. مدتــي هم بــه خاطــر هميــن موضوع و مسائلي ديگر، تمرين را كنار گذاشت اما با صحبتهايي كه با او داشتم بار ديگر شروع كــرد و به نظرم ركورد 1/48 دقيقه، ركورد خوبي براي او به حساب ميآيد.

این ركوردها آنقدر خوب ميشود كه برادرتان ركوردهاي شما را بشکند؟

در مورد شكســته شدن ركوردهايم خيلي نميتوانم بــا اطمينان صحبت كنم. بايــد ببينيم در ماههاي آينــده چه اتفاقي ميافتد. فعال بعيد ميدانم امير ركوردهايم را بشــكند اما اميدوارم در آينده اين اتفاق بيفتد.

امیــر در روزهایي كــه كارش را شــروع كرد، امیدواريهاي زیادي به وجــود آورد كه ميتوانــد یك نیمه اســتقامتي خیلي خوب باشــد اما مسیرش تغییر كرد.

بزرگترين بدشانسي امير اين بود كه با من همدوره شــد. به هر حال در روزهاي ورود امير به دووميدانــي من در اوج بودم و او هميشه پشــت من قرار گرفت و شايد همين موضوع در كم شــدن انگيزههايش تاثير داشت. با اين حال طوري برنامهريزي كردهايــم كه بتواند روز به روز بهتر شــود و اگر اتفــاق خاصي نيفتــد، در بازيهاي آســيايي روي ســكو برود. البته هنوز براي صحبت در اين مورد زود اســت. فعال براي رقابتهاي داخل ســالن آماده ميشود اما تمركــز اصلي هر دوي مــا روي بازيهاي آسيايي جاكارتا است.

به شــاگرد بعديتان برسیم كه با طالي رقابتهاي قهرماني آسیا نشان داد شما و او در مســیر درستي قرار دارید.

حســين كيهاني، ورزشــكار خوبي اســت و به نظرم موفقيتهاي زيادي پيش رويش است.

حضــورش در لیــگ طالیــي و نتیجــهاي كه ثبت شــد، كمي ابهام داشت.

كسب نتيجه در رشته تخصصياش يعني ســه هزار متر مانع؛ هــدف ما نبود. خــودم گفتم در اين مــاده همه انرژياش را نگــذارد. بــه خاطر شــرايط رقابتهاي جهاني، نياز داشــتيم روي دوي 800 متر او تمركزمــان را بگذاريم. بــه همين دليل در 800 متر دويــد كه 1/51 دقيقه ركورد خوبي براي او به حساب ميآيد. در سه هزار متر مانع هم گفتم همه مسافت را ندود. نياز داشتيم دو هزار متر را بدود كه حسين هم همين كار را كرد. حــدود يك هفته ديگر رقابتهاي جهانــي را در پيش دارد و نياز داشتيم بدنش در پيك قرار گيرد و بايد اين برنامهريزي را ميكرديم.

رســیدن كیهاني به نیمه نهایي چقدر محتمل است؟

اگــر اتفاق خاصي نيفتد و همه چيز آنطور كه پيش بيني و برنامهريزي كردهايم پيش برود، كيهاني بــه احتمال 90 درصد به فينــال رقابتهاي جهاني ميرســد كه اتفاق بزرگ و مهمي است. ما به دنبال اين هستيم نه يك مرحله صعود.

نميخواســتید همراه حسین در رقابتهاي جهاني باشید؟

فدراســيون صالح نديد من در كادر فني تيم اعزامي باشم.

با توجه بــه تمركزي كه روي این نفرات گذاشــتهاید، به نظر ميرسد مربیگري را دنبال خواهید كرد.

نــه. نميخواهــم شــغل آينــدهام مربيگري باشــد. فعال بــراي دلم مربيگري ميكنم. البته 30 نفري هســتند كه به آنها برنامه ميدهم و تمرينهایشــان را دنبال ميكنم اما خودم را مربي نميدانم. یعني پولي دریافت نميكنید؟

آدمي نيستم كه مجاني براي كسي كاري انجــام دهــم. از ايــن 30 نفر پول ميگيرم اما در مورد مليپوشــان شــرايط فرق ميكند.

پس 30 شاگرد نباید درآمد بدي داشته باشد.

خيلي بد نيســت. خدا را شكر. البته بــه خاطر درآمدش نيســت كــه ميگويم نميخواهم مربي باشم. داليل ديگري دارم كه شايد در آينده مسيرم را تغيير دهم.

قرار بود باشگاه ذوب آهن را براي هزینه بیشــتر در دوومیداني مجاب كنید. اتفاق خوبي افتاده؟

فعال با تمــام برنامههايــم موافقت كردهاند. قرار شــد نســبت به پارسال پول بيشتري هزينه كنند كه آقاي آذري پيگير اين موضوع بوده و هســتند. من هم ليستم را دادم و قرار اســت با همان نفرات ســال قبل قرارداد امضا كنيم. البته دو ســه نفري اضافه ميشوند.

گویا هنوز مبالغ قرارداد سال قبل به طور كامل پرداخت نشده است.

يكــي از داليلي كه باعث شــده با همان نفرات ســال قبل قرارداد ببنديم اين اســت كه آنها حرمت نگه داشــتند و اين موضوع كه بخشــي از مبالغشــان تا امروز پرداخــت نشــده را تحمــل كردند. ضمن اينكه باشــگاه اعالم كرده تا 10‬ – ‪15 روز ديگر با همه تسويه ميكند و مبلغ قرارداد دووميدانــيكاران را به طور كامل پرداخت كنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.