ساحلیبازها روبهروی نماينده كانادا میايستند

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

تيم ملي واليبال ساحلي ايران كه راهي رقابتهاي جهاني شــده، امروز در دومين ديدار خــود به مصاف يكــي از نمايندگان كانادا مــيرود. يازدهمين دوره مســابقات واليبال ساحلي قهرماني جهان از روز جمعه در شهر وين اتريش آغاز و به مدت 10 روز پيگيري خواهد شد.

تيم ايران (رئوفي و ســالمي) امروز در دومين مســابقه خود به مصــاف كانادا (بن ساكتون چايم شالك) ميرود و سهشنبه در آخرين مسابقه دور مقدماتي اين رقابتها نيز با ديگر تيم كانــادا (رايان واندنبرگ آرون ناسبام) روبهرو خواهد شد.

تيم ملــي واليبال ســاحلي ايران در نخســتين ديدار خــود در مرحله مقدماتي رقابتهاي قهرمانــي جهان مغلوب نماينده اتريــش ميزبان ايــن رقابتها شــد. ملي پوشان كشــورمان عصر جمعه در نخستين مســابقه به مصاف تيم اتريش (كلمنز داپلر

الكســاندر هورست) كه در رتبه دوازدهم اين رقابتهــا قرار دارد، رفتند و دو بر صفر مغلوب شدند. تيم ايران در ستهاي اول و دوم اين مســابقه با امتيازهاي 21 بر 19 و 21 بر 15 نتيجه را به حريف قدرتمند خود واگذار كرد.

اين رقابتها در دو گروه مردان و زنان با حضور 48 تيم در هر گروه پيگيري خواهد شــد. تيم ملي واليبال ساحلي ايران (بهمن سالمي و رحمان رئوفي) كه نخستين حضور خود در رقابتهاي قهرماني جهان را تجربه ميكنــد، در دور مقدماتي بــا تيمهايي از كانادا (دو تيم) و اتريش بازي ميكند.

مرحلــه مقدماتي رقابتهــاي واليبال ســاحلي قهرماني مردان جهان سال 201۷ در 12 گروه پيگيري ميشــود و در ۶ ديدار گروه مردان اين رقابتهــا كه قبل از بازي ايران برگزار شــد، تيمهاي بلژيك، روسيه، برزيــل، مكزيك، قطر و لتوني برابر حريفان خود به پيروزي رسيدند.

مرحلــه حذفــي رقابتهــاي واليبال ساحلي قهرماني مردان جهان با حضور 32 تيم به صورت تك بازي برگزار ميشــود كه در پايان مرحله مقدماتي تيمهاي اول و دوم هر گروه مســتقيم به مرحله حذفي صعود ميكنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.